Terug Bronnen

ARCHIEVEN EN COLLECTIES

Amsterdam EYE Film Instituut
Voorlichtingsfilms van A. Roosdorp: Ora et labora; Sikkels blinken, sikkels klinken; Ons volksvoedsel. Handleiding [16 pag.] De Graanfilm “Sikkels blinken. Sikkels klinken” door ir. J.A. Hogen Esch in Bennekom met een inleidend woord van G. Veenstra, inspecteur van den Landbouw.

Amsterdam NIOD
POD, Rapport over de collaboratie in de bouwnijverheid in het district Amsterdam (Vooronderzoek collaboratie) [Stadsdrukkerij 1945].

Amsterdam P.J. Meertensinstituut
Databank Wederopbouwboerderijen in Nederland: Mortelshof Linne BWBA 4028.

Cuijk Erfgoed Kloosterleven Sint Agatha
AR-B015 Archief inventaris Broeders van Maastricht 
Inv. nr. 2.24 Huizen te Roermond: doos 968 Annalen, memoranda, correspondentie, stukken betr. afscheid van Huize St. Joseph, voormalig pensionaat St. Louis Roermond (1863-1952); map jubilea 1877 en 1902: handge-schreven chronologie en kopie van een akte van broeder Stanislaus, gedagtekend 26 oktober 1852; doos 696: foliant met chronologische aantekeningen; doos 970: jaarrekeningen.
Landbouwhuishoudschool Posterholt
Inv. nr. 6099 ‘Leerlingen van de Landbouwhuishoudschool’ Posterholt.
Inv.nr. 6100, ‘Leerlingen van de R.K. Opleidingsschool van Leraressen bij het Landbouwhuishoudonderwijs te Posterholt onder leiding van de Zusters Ursulinen’; ‘Leerlingenboek Opleidingsschool te Posterholt’.

Den Bosch Regionaal Archief Noord-Brabant
Archieven Gerechtshof
Inv.nr. 22. inv.nr. 315, rolno. 2124 A. Schmitz ‘valschheid in geschrifte en knevelarij’ [Inventaris processtukken Arr. Rechtbank te Roermond inzake A.H. Schmitz, beklaagd van valschheid in geschrifte en knevelarij, 67 items].
Inv.nr. 116.01.01.51, ‘Staten der voorwerpen, 428 /6 July’;
inv.nr. 116.01.01.110, ‘No 315 der Rol Pro Justitia, 29 juli 1878;
inv.nr. 116.01.01.227, ‘No. 286 Roermond Crim.’ d.d. 29 juli 1878.

Den Haag Centraal Bureau voor Genealogie
‘Volkstelling Sint Odiliënberg 1840’ en ‘Volkstelling Sint Odiliënberg 1850’.
Dossier Moubis en dossier Geradts. 

Den Haag Nationaal archief
Inv.nr. 2.01.16, ‘Militaire stamboeken, naamlijsten, conduite- en pensioenstaten uit de Franse Tijd (1795-1813)’.
Inv.nr. 2.02.22, Archief Tweede Kamer der Staten-Generaal, inv.nr. 1177 rekesten, no. 16 van 31 augustus 1889.
Inv.nr. 2.21.186, Collectie 145: D.J. de Eerens (1781-1840).
Notulenboek Algemene vergaderingen Landbouwcommissie. Notulenboek Landbouw-enquȇte.
CABR (2.09.09) inv.nr. 86631 = PRAC Amsterdam dossier 80518: Albertus Hendrikus Dassen, 07-03-1907, 13 stukken en inv.nr. 99181 (Bussum), 1 stuk.

Den Haag Koninklijke Bibliotheek
Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland. Deel III.
Verslag over de uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland. Deel IV.
Verzameling van adviezen door de Landbouwcommissie […] (Den Haag 1891).

Echt Gemeentehuis
Bevolkingsregister: ‘Boek I 1830-1840’ en ‘Boek II 1840-1850’. ‘Geboorten, Huwelijken, overlijden Echt 1829’.

Haarlem Noord-Hollands Archief
Inv.nr. 368. ‘Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam’; daaruit: dossiernummer 1256.

 

Hasselt (B.) Rijksarchief
Inv.nr. 4032, Notarieel archief J.H.F. Schoolmeesters: huwelijksakte J.J.L. van den Broeck met mw. M.J. Janssens, weduwe van mr. Ch. Deleisssègues, te Echt 7 juli 1814/150. 
Afficheverzameling: affiches WO I. Nº 1102.

Kempen (D.) Kreisarchiv
Gemeindearchiv Breyell
Inv.nr. 94, ‘Liste der Einwohner Breyells 1840’. Huwelijks- en doopregisters Sancti Lamberti te Breyell.
Kreis Viersen
Medienzentrum Br-11 159, 164, 168.

Landen (B.) Familiearchief van Th. Balis
Brieven van Th. Balis aan de auteur van 3 juni 2008, e.v.
Genealogische data van fam. Tasset (en Balis) uit Neerpelt (B.); akten en persoonlijke leningen van de fam. Tasset (1843, 1847, 1854, 1858, 1868). Kopie van de passagierslijst van de SS Canarias die op 29-01-1895 afmeerde in New Orleans.

Leiden J. Slangen
Familiearchief Slangen
‘Memorie van aangifte voor het recht van successie en overgang der nalatenschap van Jacobus Slangen, overleden te Linne op de Heide, 12 aug. 1906.’
Stukken m.b.t. de aankoop van Mortelshof (7-11-1905); stukken notaris J.L.H. Linssen (1905-1907); Uittreksel van den […] Kadastralen legger der gemeente Linne, art. 1488’, op naam gesteld van ‘Henri Spielmans grondeigenaar.’
Stukken m.b.t. Jaak Tasset (afschriften testament van J. T. van ‘13 Junie 1916’).
Stukken verwerving boerderij Zonhoek 2 in Neerpelt (B.) (1919-1956).
Akte van verkoop van J.H.E.H. Geradts, oud-burgemeester van Posterholt van ’t Bat (weiland van 4.33 ha) aan de gebroeders Slangen te Linne op 28 febr. 1934.
Archief P.H.J. Slangen
Dossier St. Joseph Hoeve in Veulen Venray (1936-1937/1947). Daarin: bewijs van ontvangst van ƒ17.875 voor de koopsom van 25 maart 1936, verschuldigd aan Th. Jaeger te Vierlingsbeek, plus ƒ187,75 voor de koopakte door notaris H.G.A.B. Holtus. Idem, akte Horst, 25-03-1936 bewijs van eigendom voor gebroeders Slangen van 27.50 ha bouw- en weiland te Venray aan het Veulen. Twee akten. H.G.A.B. Holtus, Horst 26-10-1943, afschrift eener akte van verkoop door dhr. H.Th. Jaeger te Vierlingsbeek aan gebroeders Slangen van ca. 12 ha bouwland te Venray aan het Veulen; H.G.A.B. Holtus Horst, 18-02-1944, afschrift van een akte van verkoop door H.Th. Jaeger te Vierlingsbeek aan de gebroeders Slangen van ca. 4 ha. te Venray aan het Veulen. Na precieze opmeting volgde na de oorlog nog een navordering van ƒ1.780, uitbetaald aan Jaeger op 15 april 1948.
Dossier Boedelscheiding en bedrijfsoverdracht (1937-1956).
Stukken van notaris C.M.J. Mostart uit Roermond van 2 april 1940 t.b.v. scheiding en deling van ‘den Boedel Slangen-Tasset’.
Schenking door mej. M. Slangen te Herten (weduwe van L.H. Schmitz) aan J.P.J. en N. Slangen van huis, stal en tuin Offerkamp. Akte verleden door notaris P.J. van Crugten op 30 dec. 1946.
Akte van koop en verkoop van mej. M.G. Slangen aan P.H.J. Slangen en aan J. Slangen, verleden door notaris P. Tijssen op 4 juni 1953.
Akte van scheiding en deling tussen erven van J. Slangen-Tasset verleden door notaris P. Tijssen Sint Odiliënberg op 20 juni 1956.
Lijfrenteovereenkomst tussen Petronella G.E. Slangen, religieuze te Hoogstraten (B.) en haar drie broers op 24 mei 1962.
Wederopbouw (1945-1956).
‘Taxatierapport Oorlogsschade aan Boerderijen’
Ordner ‘Molest’, waaronder blauw cahier met opschrift: ‘Schade Enquêtte Commissie’ onder de rubriek: ‘Landbouwinventaris’.
Archiefdoos ‘Bouwbureau LLTB (1947-1970)’.
Archiefdoos ‘Boekhoudkundige en sociale zaken in de jaren vijftig’.
Map Ambrosius broederschap.
Nagelaten stukken M.C.E. Slangen-Kleuters.

Leiden
Archief Jaak Slangen
Hangmap bedrijfsoverdracht 1991-1994 (Limburg successierechten 1991-1994).
Archiefdoos Jaarrekeningen P. Slangen en M. Slangen-Kleuters; testamenten, bedrijfsoverdracht en wilsbeschikking van M.C.E. Slangen-Kleuters.
Archiefdoos ‘Verbouwing appartement Mortelshof’ (2000-2001).
Archiefdoos ‘Stukken bungalow’.

Leiden RMO
‘Archeologie. Aanteekeningen van Oudheden en gevonden voorwerpen daartoe behoorende E. van der Noordaa 1e Luitenant der Infie. Roermond, 17 Dec. 1898’.

Maasgouw Gemeentehuis
Gemeente-Archief Linne
Inv.nrs. 119 en 122, kieslijsten voor 1853 en 1854.
Inv.nr. 135. Stukken inzake scheiding en deling tussen de gemeenten Linne en St. Odiliënberg van heidegronden in gemeenschappelijk gebruik 1823-1846. 1 omslag (daarin: ‘Uitspraak van de drie scheidsmannen’ op 2-6-1824; ‘Smeekschrift van het gemeentebestuur van Linne aan de Koning 9 Xden 1839’ en ‘Verdrag tusschen de gemeenten St. Odiliënberg & Linne op 19 October 1846’).
Inv.nrs. 714-738 Hondenbelasting.
Inv.nrs. 782/790. Kohier Hoofdelijke Omslag 1870/1878.
Inv.nr. 815 e.v. Kohier hand- en spandiensten 1852 e.v.
Inv.nr. 828 e.v. Kohier hand- en spandiensten 1878 e.v.
Inv.nr. 999 e.v. Bevolkingsregisters Linne 1820-1852 (nº 138); 1852-1859 (‘In de heide nr. 154’); 1859-1865 (‘In de heide nr. 154’); 1865-1885 (‘Heide nr. 154’); 1886-1900 (‘Heide B 155’); 1901-1923 ontbreekt; 1924-1942 (‘Heide B 155’).
Inv.nr. 1393. Staat der Buurtwegen en openbare Voetpaden’ van de gemeente Linne.
Inv.nr. 1394. Kaart, behorende bij de Staat van Buurtwegen en openbare Voetpaden van 23 nov. 1880.
Inv.nr. 1460. Landbouwverslag Linne 1860.
Inv.nr. 1473, ‘Landbouwverslag Linne 1873.
Inv.nr. 1475. Verslag van de Landbouw gemeente Linne 1875.

Maastricht Regionaal Historisch Centrum Limburg
Archieven van het Provinciaal bestuur van Limburg 1814-1913
‘Stukken betrekking hebbende op de respectieve gemeenten’:
inv.nr. 12021 Linne (1817-1837); 12022 Linne (1838-1849);
inv.nr. 12073 Sint-Odiliënberg (1815-1834); 12074 Sint-Odiliënberg (1835-1839).
Provincie Limburg
Inv.nr. 92. Beheer en vervoer, daarvan nr. 17.27: ‘Sociëteit tot exploitatie van de brug over de Roer te Sint Odiliënberg (1825-1853).’

Archief Arrondissementsrechtbank Roermond 1842-1929
Inv.nr. 08.011.4, daarin: nr. 190 Rolboek der strafzaken 1867-1885.
Officier van Justitie van Roermond inv.nr. 08.013: nr. 12 Weekstaat 21 t/m 28 april 1878, enz’; nr. 101 ‘Register van uitgaande stukken (1-1-1871 – 31-12-1878); nr. 107: ‘Executieregister’.

Familiearchief S. Geradts-Regout
Map ‘Gegevens Hoosten’; map ‘Familie De Leissègues en Van den Broeck’; map ‘Correspondentie J.J.L. van den Broeck (1780-1857).’
Correspondentie J.J.L. van den Broeck.

Familiearchief Michiels van Kessenich
Inv.nr. 1080: ‘Stukken betreffende de cultuur en vruchtbomen op Waterloo en Heidenheim te Beesel 1869-1874’.

Notariële archieven inv.nr. 09.008. Daaruit:
nr. 8116 notaris L. Linssen te Echt, openbare verkoop van vee op Posberg 1876/2; nr. 8863 notaris C.E.A. Corbey te St. Odiliënberg 1874/57.

LLTB inv.nr. 8116:
EAN – 1244 VN: 154 ‘Notulen Hoofdbestuur LLTB van 7 juli 1934 t/m 9 aug. 1941, DB/LLTB, vergadering van dinsdag 31 augustus 1937: ‘Kwestie Slangen Odilienberg’; EAN – 1244 VN 169 Notulen Dagelijks bestuur van de LLTB van de LLTB van 19 febr. 1938 tot 16 mei 1941; 176 HB/LLTB 1961-1962; EAN – 1244 VN 267, ‘Notulenboek vergaderingen der (geestelijke) Kringadviseurs (1911-1923)’. Ongedateerd stuk behorend bij notulen DB/LLTB van 22 nov. 1947. Rapport over de wederopbouw van boerderijen in Limburg.

Stichting Herstel Limburg 1945 (1947); inv.nr. 06.22.
J.W. van Kronenberg, Inventaris van het archief van de Stichting Herstel Limburg 1945 (Maastricht 1985).
Daaruit: ‘Herstel Landbouw’: pag. 57-63.
Inv.nr. 30. Stukken betreffende de konkrete bemiddeling bij de wederopbouw en de toewijzing van noodwoningen en noodgebouwen. 1945 juni 30 – 1947 jan 8;
Inv.nr. 57. Stukken betreffende de instelling en samenstelling van de Commissie van Landbouwaangelegen-heden, alsmede de notulen van haar eerste vergadering 1946 jan. 8 – mei 2; inv.nr. 59. Stukken betreffende de bemiddeling bij de wederopbouw en de voorziening van vee en goederen ten behoeve van de landbouw 1 omslag;
Inv.nr. 60. Stukken betreffende voorgenomen uitschrijving van een Prijsvraag Nieuwbouw Boerderijen.

Maastricht Stadsbibliotheek
De Limburger Courier, jrg. 1878.
J.Ch. Bles, Gedenkboek 25-jarig jubileum van de Rooms-Katholieke Landbouwwinterschool van de LLTB Roermond (Roermond 1948). 
A. Vanneste, Kroniek van een dorp in oorlog: Neerpelt 1914-1918. Deel II (Deurne 1998).

Roerdalen Gemeentehuis
Archieven der gemeente Sint-Odiliënberg 1806-1939.
Inv.nrs. 24. Registers der Raadsbesluiten van 16-1-1821 tot 9-9-1833; 25. Registers der Raadsbesluiten van 28-10-1833 tot 15-12-1857.
Inv.nrs. 53-70. Correspondentie 1820-1846; (copy nr. 35: ‘Procesverbaal over het meten en verdeelen der heide tusschen Linne en St. Odiliënberg’ door R. Meuwissen en J. Heyligers op 7 aug. 1824 met ondertekening door J.N. van der Schoor en J.M. Leclerq op 28 aug. 1824).
Inv.nr. 68. Correspondentie 1845.
Inv.nr. 112. Algemene statistische gegevens 1804-1939, daaruit: ‘Statistieke Opgaven Jaar 1836’.
Inv.nr. 198. Stukken betreffende de opmeting van het grondgebied en de vaststelling van de grenzen der gemeente, alsmede grensgeschillen met de gemeente Linne en Montfort 1802-1805; 1833, 1839. 1 omslag.
Inv.nr. 207. Akte met bijlagen van openbare verkoop van gemeentegronden aan W. Mans, J.M. Lecluse, P. Allerts e.a., 1823 augustus 25. 1 omslag.
Inv.nr. 209. Akte met bijlagen van openbare verkoop van gemeentegronden aan W. Meeuwissen, J. Beenen, F,B.H. Michiels van Kessenich e.a. 1847 december 21. 1 omslag.
Inv.nr. 211. Akte van openbare verkoop van 3 percelen gemeentegrond aan W. Maessen, Jan Leonard van den Broeck, luitenant-generaal in Belgische dienst en wonende in St. Odiliënberg en H. Wijck, 1848 dec. 18. 1 omslag.
Inv.nrs. 279-282. Financieel Verslag der gemeente, ‘Personele Omslag anno 1831’ (nr 279); ‘Personele omslag 1833’ (nr. 280) en ‘Personele Omslag anno 1834’ (nr. 282).
Inv.nr. 356. Persoonsarchieven. Nº 35 veldwachter J. Kunst.
Inv.nr. 833. ‘Gezinslijsten anno 1829’.
Inv.nr. 1126. Akte met bijlagen, van overeenkomst tussen de gemeenten St. Odiliënberg en Linne inzake de
Maasbrachterweg 1846 oktober 29. 1 omslag.
Inv.nr. 2106. Perceelsgewijze kadastrale legger I van de gemeente St. Odiliënberg. Nr. 2107 Idem II en 2108 Idem III.
Register van Ingekomen en Vertrokken Personen van gemeente St. Odiliënberg.
Bevolkingsregister Sint Odiliënberg 1862-1880; 1881-1900; 1901-1920; 1920-1930, 1930-1939.

Roerdalen Gemeentehuis
Archief gemeente Vlodrop.
Nr. 1832. Bevolkingsregister I van voor 1862 en Bevolkingsregister II 1862-1880; Register van Huwelijken 1843-1862.

Roerdalen Gemeentehuis
Archief gemeente Melick en Herkenbosch
Bevolkingsregister van Melick 1882-1901; inv.nr. 4.2.1.2 rekeningen.

Roermond Kadaster
Mortelshof
Kadastrale leggers van 1848, 1871 (21 perceelnummers), 1886 (21 perceelnummers), 1905 en tekening 1951.
Brégite e.o.
Janssens en consorten Frans, Ernest, Clotilde, Linne (dienstjaar 1898; artikel 417) en Ceva de Bertha, Brussel (dienstjaar 1901).
In den Fransschen Hof.

Roermond Gemeentearchief Roermond
Bevolkingsregister Roermond 1860-1870; Bevolkingsregister Roermond 1880-1890; Bevolkingsregister 1900-1915; Overlijdens Roermond 1923-1942.

Familiearchieven
Familie archief Bongaerts, nr. 47,
Legger van Polissen van de Maatschappij der Verenigde eigenaars te Brussel (assurantiemij.) Deel IV 1851-1862, polisnummers: ‘SGº 727 en 728 d’ordre Spielmans Joannes Mathias Spielmans brouwer & brander te Roermond Eigenaar.’
Familieboek Bongaerts door J. Verzijl (Maastricht 1953).

IV nr. 16: Kamer van Koophandel en Fabrieken
NAR nrs. 3426-3428 (1824-1852). ‘Octroi op Bier’. NAR nr. 3434. Teruggave bieraccijns.

VI Handschriftenverzamelingen
Inv.nr. 116. Fam. Spielmans.

Notariële Akten 
Notarieel archief H.A. Milliard
Akte van 4-5-1816, nr. 97, aankoop ‘huys met aangehoorige jeneverstokerij en alles daarin begreepen’ door Heinrich Spielmans. Voorts akten t.b.v. J.M Spielmans en F.K. Spielmans: 14-11-1818/295; 11-2-1819/47; 2-2-1820/29; 21-8-1821/263; 26-1-1822/20; 2-5-1823/111; 6-5-1823/115; 11-3-1824/55; akte van 2-10-1826/204 en 206, ‘Verkoop van Gemeente Gronden van Sint. Odiliënberg’ 14 en 21 augustus 1826; minuut van 9-7-1833/253 en minuut van 16-7-1833/262; minuut van 3-10-1842/272.
Notarieel archief F.J.H.E. Cornelis
Verkoop gebouwen op Buiten Op door J.M. Giesbers aan Maria Bocquet op 28-2-1868/28.
18.8 Notarieel archief E.E.C. Gerrits
Obligatie met hypotheek ten laste van J. Cuijpers op 25-4-1877/51
17.68 Notarieel archief I.F.H. Leclercq
Openbare veiling van de inboedel van J. Cuijpers op Mortelshof op 6-3-1879/47.
Notarieel archief F.W. Milliard
Verpachting Posberg namens Van den Broeck door de notaris aan S. Sliepen op 11 juni 1835/175. Akte van huwelijkse voorwaarden J.M. Spielmans en Maria H.A. Janssen van 8-10-1841/256. Verpachting van Posberg door JJ.L. Van den Broeck aan H. Slangen op 14-10-1844 met ingang van Pasen 1845. Pachtcontract Klein Hoosden tussen mr. H.H. Geradts en J. Berg en H. Berg-van Geenen op 24 okt. 1857/159. Vernieuwing van het pachtcontract Posberg tussen mr. H.H.H. Geradts en H. Slangen en M. Slangen-Wolters op 3 jan. 1863/2. Pachtcontract van weduwe Spielmans met J. Cuijpers op 15 maart 1867/23. Nr. 12.522. Openbare veiling op Mortelshof op 19 maart 1867/25. Inventaris van roerende goederen van de familie Spielmans op 16 dec. 1868/181. Akte van deling van de familie Spielmans op 21-5-1870/52. Nr. 12.573. Obligatie met hypotheek van ƒ1.500 teen laste van J. Cuijpers op 10 juli 1875/113. Huwelijkscontract tussen Antoon H. Reijnders te St. Odiliënberg met M. Beckers te Maasbracht 28-4-1876/74. Verkoop van de brouwerij van weduwe Spielmans en kinderen aan Henri Spielmans op 1-3-1881/29. Memorie van aangifte der nalatenschap van Maria Hubertina Agnes Janssen, weduwe Spielmans, overleden te Roermond, den 12 Februari 1884’
Notarieel archief E. Strens
Verpachting van de Schuurkenshof door Balthasar B. baron van Voorst tot Voorst aan Theodoor van Montfort [1891/309]. Openbare verkoop van levende have en goed van weduwe Slangen-Kruijtzer op 13-12-1905/4175.
Notarieel archief  C.E.A. Corbey (Sint-Odiliënberg)
Opname van een boedelinventaris van H. Slangen op Posberg op 26-3-1857/286. ‘Suppletoire memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Joannes Jacobus Vosdellen, overleden te St. Odiliënberg den 16 Mei 1879’ op 23 nov. 1880.
Notarieel archief G.H.V. Bongaerts
Verkoop van huis en tuin in de Oliestraat door Louisa Spielmans (echtgenote van Eugène Ariëns in St. Oedenrode) aan Martinus en Emilia Borckelmans te Roermond 1885/75.
Notaris L. Linssen (1876-1888)
Akte van verkoop van oude brouwerij aan de Heinsbergerweg 34 te Melick aan Henri Spielmans op 27-07-1881/284; openbare verkoop van 21-5-1884/135; schuldbekentenis en royering van lening op 16-4-1884.
19139 Notarieel archief J.L.H. Linssen
Scheiding en deling van onroerend goed tussen zussen en Henri Spielmans op 17 okt. 1884/244.
Verkoop openbare veiling landgoed Overen 19-12-1889/317; openbare verkoop levende have en roerend goed op Overen 27-1-1890/15 en 27-1-1890/16. Openbare verkoop van ’t Hemke op 3-5-1898/144
‘Extract uit het register van voorlopige aangiften van openbaare verkoopingen van roerende goederen [nº 2/790] van notaris Linssen: nº 19 van 16 januari 1906: opbrengst houtverkoop op Mortelshof.
Notarieel archief H. van Cruchten
Plattegrond: tekening van ‘Spielmanshof.’

Memories van Aangifte
1.‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Lambertus Wijck overleden den 26’n maart 1832 in Sint Odilienberg.’ 2. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Ida Maria Josepha Janssens, overleden op Hoosden den 10’n Maart 1834’. 3. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Anna Catharina Meerten te St. Odiliënberg op 24 mei 1847.’ 4. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Elisabeth Maessen. Overleden te St. Odiliënberg den 3 Maart 1855’. 5. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van den heer Jan Joseph Leonard van den Broeck, overleden den 15 September 1857; Gevolgd door een ‘Suppletoire Memorie [...] ingediend den 12’n December daaraanvolgende’. 6. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Leonard Kruijtzer, overleden te St. Odiliënberg den 16 September 1873.’ 7. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hermanus Slangen, overleden te St. Odiliënberg den 3 October 1873’. 8. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Vrouwe Maria Charlotte Cornelia de Leissègues, overleden ten huize Hoosden te St. Odiliënberg den 26 Maart 1879’. 9. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Joannes Jacobus Vosdellen overleden den 16 Mei 1879 te St. Odiliënberg.’ 10. ‘Memorie der aangifte der nalatenschap van wijle Margaretha Wolters, overleden den 14 Januarij 1882 te St. Odiliënberg.’ 11. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van Maria Hubertina Agnes Janssen, weduwe Spielmans, overleden te Roermond, den 12 Februari 1884’. 12. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van den heer Mr. Hendrik Herman Hubert Geradts, overleden te St. Odiliënberg den 22 July 1886’. 13. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijle[n] Catharina Cloudt den 19 December 1886 te St. Odiliënberg.’ 14. ‘Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hubert Slangen overleden den 28 Januarij 1887 te St. Odiliënberg.’ 15. ‘Memorie van aangifte voor het recht van successie en van overgang der nalatenschap van Jacob Slangen overleden te Linne op de Heide 12 Aug. 1906’ [MvS 5/8295]. 16. ‘Memorie van Successie van Hendrik (of Hendrik Hubert) Slangen [Driek], overleden op 16 april 1914 in St. Odiliënberg’ [MvS 6/5504]. 17. ‘Memorie van Successie van de weduwe Petronella H. Slangen-Vosdellen, overleden te Maasniel op 19 aug. 1914’ [MvS 3/8539]. 18. ‘Memorie van de aangifte van de nalatenschap van Peter H. Slangen overleden te Roermond op 15 febr. 1916’ [MvS 6/7145].  

Roermond Gemeentearchief
Archief gemeente Herten
Bevolkingsregisters Herten.

Rotterdam Het Nieuwe Instituut (NAi)
BNA-archief: Petrus Johannes Coppen en Thomas Laurentius Spoelstra.

Sint-Odiliënberg Particuliere collectie:
‘Notulenboek Jonge Boeren van Sint Odiliënberg (DEVO)’ (8 juni 1924 - 2 jan. 1934).
Catalogus van de Land- en tuinbouwtentoonstelling te St. Odiliënberg. Georganiseerd door de D.E.V.O. v.d. Kring Roermond der Jonge Boerenvereenigingen op 19, 20, 21 en 22 sept. 1936 (z.p. z,j.).

Sint-Odiliënberg Priorij Thabor
Parochie-archief (PAO)
Huwelijken parochie Sint Odiliënberg 1820-1865; ‘Boek Overlijden 1840-1873’ parochie Sint Odiliënberg.
‘Register der Deliberatiën (1904-1972)’.
Inv.nr. 4.2.1.2. Rekeningen: H. Slangen: 8 dec. 1883 en 22 dec. 1883.

Archief Kanunnikessen van het H. Graf:
Brief van Jacq. Slangen aan de Kanunnikessen van het H. Graf van 13 juni 1991.

Sint-Odiliënberg Roerstreekmuseum
In depot: manuscript van Fien Lutke Schipholt: ‘Evacuatie I, II en III’.
In bibliotheek: Raymond S. Ross, When Your Number’s Up. Meritocracy goes to War (Livonia Michigan 2005).

 

Utrecht Universiteitsbibliotheek
Een bewerking van ‘Evacuatie I, II en III’ van Fien Lutke Schipholt-Zijderveld verscheen in vijf afleveringen tussen mei en oktober 1955 onder de titel ‘Maasbracht in de branding’ in De Vuurtoren. Officieel orgaan van de varende gemeente vanwege de Ned. Herv. Kerk.
[In het archief van het Roerstreekmuseum te Sint-Odiliënberg bevinden zich de originele cahiers, indertijd door wijlen ds. Jan Lutke Schipholt uit Oosterbeek in bruikleen gegeven aan de HVR.] 

Venlo Limburgs Museum
Insigna Napoleontica van luitenant-generaal J.J.L. van den Broeck zijn in de permanente expositie ‘Limburg ontstaat ...’opgenomen: een diploma in goudkleurige lijst met opschrift: ‘Mr. Van den Broeck lieutenant en 1 er du Corps des grenadiers à pied de 1’er garde hollandaise’; een aquarel van een luitenant-vaandeldrager; een paar stijgbeugels; een flacon; een keizerlijke adelaar als stafbekroning en een rozet met een afbeelding van Napoleon.
In dezelfde opstelling hangt ook een schilderij van mr. H.H.H. Geradts, als lid van de Hoge Raad der Nederlanden. 
De collectie LLTB-films (1938-1939) van Alex Roosdorp is in beheer bij het Limburgs Museum, coll. Limburgs Film en Videoarchief. In 1983 gaf het LLTB-bestuur de cineast Guillaume Dohmen opdracht een compilatie te maken van Roosdorps stomme films als ook er geluidsfragmenten aan toe te voegen. Er werd tegelijkertijd een commentaar uitgeschreven dat Cas Brugman uit Hilversum heeft ingesproken. De documentaire van Dohmen kwam in 1984 uit onder de titel: ‘De LLTB en zijn instellingen’. In 2003, het jaar van de boerderij, werd op initiatief van Frank Holthuizen, conservator van Bewegend Beeld bij het LM, de film gerestaureerd en op dvd uitgebracht onder de titel ‘Zuiderboeren. Een documentaire over agrarisch Limburg in 1938 [1939].’

Zeist RACM
Collectie SHBO/BWB, district Roermond, bouwnummer Linne 2 (Mortelshof):
kopie dubbelzijdig formulier (shbo1.pdf en shbo2.pdf): ‘Opgave van agrarische schade door bezetting of oorlogshandelingen ontstaan sedert 1 September 1944. Dienst Landbouwherstel Bureau Wederopbouw Boerderijen;
sub-formulier 1. Schade aan Landbouwbedrijfsgebouwen. Mortelshof ‘Bouw No. Linne 2’. Ondertekend door P. Slangen, Th. Spoelstra en w.g. Knops voor eensluidend afschrift: St. Odiliënberg 20 Dec. 1946’;
.P.J. Coppen, ‘Situatieschets’ Mortelshof (5de blad) v/d gebr. Slangen. Bouw No. Linne 2 [7 bladen] getekend op 23-7-1947;
uittreksel kadastrale legger van 09-07-1947 en taxatierapport oorlogsschade aan boerderijen, BWB district Roermond. Bouwnummer: Linne 2. S.E.C. en Nummer 36/33363. Dagtekening van 01-07-1948, ondertekend door Beitler en J. Doornekamp met vaststelling van totale schade op ƒ 26.405,85 en een gestelde rijksbijdrage van ƒ 18.771.

BRONNEN EN LITERATUUR
Oral history en correspondentie
Interview met Jacq. Slangen te Herten op 11 augustus 1995; tweede interview met Jacq. Slangen te Herten op 10 januari 1996. Brieven van Jacq. Slangen aan de auteur van 21-02-1996 en ongedateerde schriftelijke antwoorden (I, II, III) op eerder gestelde vragen. Brieven van de auteur uit Leiden aan Jacq. Slangen te Herten van 31 maart 1996, 12 april 1996, 21 april 1996 en 28 april 1996. Brieven van Jacq. Slangen aan de auteur van 14 maart 1996, 14 april 1996 en 28 april 1996. 
Interview met drs. W.H.J. Slijpen en dra. H.C. Nienhuis te Amsterdam op 27 maart 1996.
Brief van ir. L. Korsten aan mw. E. Slangen-Kleuters van 28 september 1993; interview met ir. L. Korsten te Lelystad op 26 augustus 1995; brief van ir. L. Korsten van 26 februari 1996 aan de auteur.
Interview met mw. M. van der Laak-Scheepers te Roermond op 2 september 1996.
Brief van J.H. van der Steen te Herten van 12 maart 1996 aan de auteur.
Interview met mw. Maria Moors-Evers te Sint-Odiliënberg op 29 okt. 2002.
Interview met mw. J.W. Thissen-Croonenberg te Herten op 4 jan. 2003.
Brief van drs. A. Hutschemakers uit Roermond van 6 juli 2011 als antwoord op brief van de auteur aan drs. Hutschemaekers van 29 juni 2011 vanuit uit Leiden.
Bijlagen bij brieven van Th. Balis in Landen (B.) van 15 juni en 1 november 2009 aan de auteur.
Antwoorden per mail van A. & R. Verhoeven van 3 mei 2009 op vragenlijst van de auteur; mails van 27/28 jan. 2014; verslag gesprek van 23 jan. 2018; telefoongesprek van 9 mei 2018 en een mail van 12 mei 2018.
Mail van zr. Pauline van Priorij Thabor te Sint-Odiliënberg van 23 november 2009 aan de auteur.
Brief van Broer Bekkers te Sint-Odiliënberg van 10 januari 2010 aan de auteur.
Brief van mw. M. Brunklaus-Kruijtzer te Breda van 31 januari 2010 aan de auteur. 
Brief van drs. A. Hutschemaekers te Roermond van 6 juli 2011 aan de auteur.
Telefoontje van directiesecretariaat van Hollandia Lubbers te Krimpen a/d IJssel met de auteur.
Mail van mw. Jeanne Sjoers, directiesecretariaat van NAK te Emmeloord van 17 okt. 2013 aan de auteur.
Mail van mw. Kethie Tetz-Vosdellen te Posterholt van 12 dec. 2013 en telefonische mededeling van 21 april 2018 aan de auteur.
Telefonische mededelingen van mw. C.E. Theunissen-Raemaekers te Panheel van 3 febr. 2014 en van 17 april 2018 aan de auteur.
Brief van Theo Nout te Maasbracht van 25 april 2014 aan de auteur.
Mail van drs. P. Kleuters te Merkelbeek van 5 en 30 okt. 2014 aan de auteur.
Mailbrieven van mw. Truus Slangen te Bolsward van 11 dec. 2017 en 9 jan. 2018 aan de auteur.
Mail van H. Wismans te Merselo van 21 apr. 2018 aan de auteur.

Mortelshof in de Tweede Wereldoorlog
Militaire rapporten: W.M. Runge, Captain Infantry, ‘8th Armored Division The Thundering Herd. After Action Reports. 58th A.I.B. – S-3 Report – February 1945’ en ‘8th Armored Division The Thundering Herd. After Action Reports. Combat Command R – February Operations’.
Egodocumenten: Naast de oral history (interviews met enkele betrokkenen) en behoudens enkele dagboekfragmenten van twee toenmalige buurjongens – H. Cuypers en H. Mulders – en de agenda van Jacq. Slangen hebben de volgende egodocumenten betrekking op Mortelshof: het verhaal van de protestantse onderwijzeres van de schippersschool in Maasbracht, mevrouw L.J.C. Lutke Schipholt-Zijderveld, (90 pag.); dat van de echtgenote van een ingenieur bij Philips, mevrouw M. van der Laak-Scheepers uit Linne, (82 pag.); een terugblik van een gediplomeerde gymnasiast, (de latere) ir. L. Korsten uit Roermond, (23 pag.). Een schrift met de belevenissen van de redemptorist, pater Theunissen van de Kapel in ’t Zand, is na de oorlog verloren gegaan. Later kwam daar nog bij het manuscript van Aaltje van Oost –Schuring, ‘Van voor tot na de bevrijding. sept. 1944, sept. 1945’, (ms., Amsterdam, 34 pagina’s – 31 augustus 1945).
Een en ander is eerder verwerkt in: Jaak Slangen, ‘Barre maanden in Maasbracht en Linne (nov. 1944 tot febr. 1945). Het verhaal van een evacuatie op Mortelshof door Fien Lutke Schipholt’, in: Jaarboek HVR 33 (Roerstreek 2001) 59-93.
Boeken: Ch. Leach verzorgde het gedenkboek In tornado’s wake. A history of the 8th armored Division (Nashville Tennessee 1992²). In 2005 kwam het boek uit van prof. Ross Raymond S. Ph.D., When Your Number’s Up. Meritocracy Goes to War, met op pag. 43-46 enige passages gewijd aan de strijd rondom Mortelshof. En tenslotte verscheen in 2007 het lijvige werk van Eric Munnicks, Van kazemat tot kelderleven. Roermond 1940-1945 waarin het strijdtoneel rondom Mortelshof op pag. 528-529 aan de orde komt.

Geraadpleegde literatuur
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1836-1851).
Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (…) [Haarlem 1852-1878].
Addens N.H.H., Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse Landbouw [diss., promotor prof. ir. W.J. Dewez] (Wageningen 1952).
Ament, J.J.C., ‘Schets van de ontwikkeling van het landbouwbedrijf op de zandgronden van Noord-Limburg, het land van Weert en het Peelland’, in: Staatscommissie voor den Landbouw, Schetsen van het Landbouwbedrijf in Nederland (Den Haag 1912) 449-464.
Ament, J.J.C., Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van den Limburgsche Land- en Tuinbouwbond (Roermond 1926).
Andela, G., in ‘Wisselende gedaanten van het agrarisch landschap’ in: Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap [NAi Uitgevers Rotterdam/SKOR, Amsterdam 2004], 163-177.
Anonymus, ‘Eerste diamanten bruidspaar in IJsselsteyn’, Peel en Maas. Weekblad voor Venray en omgeving van donderdag 10 juni 1993.
Baghus, P.J.H., De slag om de Roerdriehoek (Assen 1981).
Baren, J. van, ‘Staring, Winand Carel Hugo’ (1808-1877) NNBW Deel I, 1490-1492.
Bakker, Jan Hendrik, Grond. Een pleidooi voor aards denken en een groene stad (Atlas Amsterdam 2011).
Bas W.G. de, Gedenkboek 1898-1923. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeeringsfeest van hare majesteit koningin Wilhelmina der Nederlanden op 6 September 1923 (Voorschoten 1923).
Beckers, Barbara, ‘Transfer in de grensstreek. Roermondse dwangarbeiders in het Derde Rijk herinnerd en herdacht,’ Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Deel LVI-2011, 106-129.
Bekkers, Broer, ‘Oorlogservaringen van de familie Jacques Bekkers-Smeets’ in: G. Janissen e.a., Sint Odiliënberg in de vuurlinie 1944-1945 (Sint Odiliënberg 1985), 76-82.
Bekkers, Broer, ‘Het bevrijdingsfeest en de optocht van Sint Odiliënberg’, in: G. Janissen e.a., Sint Odiliënberg in de vuurlinie 1944-1945 (Sint Odiliënberg 1985), 89.
Bekkers, H., ‘Veldbrand-of tichelovens’, Roerstreek ’84 (HVR Jaarboek 16), 98-103.
Belonje, Johan, ‘Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg’ PSHAL 1960/’61,4-444.
Bemelmans, Matheu, Kruisen en kapellen. 12 Limburgse rondwandelingen langs religieus erfgoed (Maastricht 2014).
Berends, Jos, ‘Bladeren in het jaarverslag 2008. Een hoop gebeurd, nog veel te doen’, Limburgs Landschap (zomer 2009) 6-12.
Berkvens, A.M.J.A., G.H.J. Venner en G. Spijkerboer † (heruitg.), Het Gelderse Land- en Stadrecht van het Overkwartier van Roermond 1620 (Arnhem 1996).
Berkvens A.M.J.A. (H. van der Bruggen en R. Magnée) [red.], Rechtspraak in Roermond. Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012) [Verloren Hilversum 2013].
Beuker, Jaap, Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede (Sidestone Press Leiden 2010).
Beyers, Jan, ‘Melick en Herkenbosch in de tweede helft van de 19e eeuw. Een kwantitatief onderzoek’, Roerstreek 2010 (HVR-Jaarboek 42), 181-199.
Bieleman, J., ‘Chemische gewasbescherming’. Dieren en gewassen in een veranderende landbouw’ in: J. Bieleman, Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. III Landbouw (Zutphen 2001), hoofdstuk 13: 209-213.
Bieleman, Jan, Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000 (Boom Amsterdam 2008).
Bieleman J. e.a. (red.), Ons Boerenland (Zwolle 2009).
Bilsen, Adelin en Johnny Spooren, Leven tussen pinhelmen. Het epos van de draad, deel 2 (Neerpelt 1993)
Bilsen. A., e.a., Het verzet. Het epos van de draad deel 3 (Neerpelt 1993).
Bilsen, L.G.P. van, ‘Joannes Theodorus Verheggen (1859-1940). Politicus en landbouwpionier’ [MO-scriptie Sittard] (Buggenum 1985).
Blank, Leo, ‘Familiebedrijf: lust of last?’ in: Leidsch Dagblad van 9 juni 2018.
Bles, J.Ch., Gedenkboek 25-jarig jubileum van de Rooms-Katholieke Landbouwwinterschool van de LLTB Roermond (Roermond 1948).
Boardman, C.J., Tracks in Europe. The 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards 1939-1946 (Salford 1990).
Bosscha, J., Neerlands Heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot op onze dagen (Leeuwarden 1873) [4 delen].
Bree, Gijs W.G. van, ‘Johannes Leonardus Kruytzer. Strijdbaar figuur voor hygiëne en gezondheidszorg op de volksscholen’, Roerstreek 7 (1975) 39-48.
Bree, G.W.G. van, ‘De ambachtsgilden van Roermond tot 1795’, Spiegel van Roermond 1993 15-52.
Bree, G.W.G. van, Res Gestae Nrs 1 – 1902. Regesten van akten betreffende Roermond en omgeving [over de periode] 858-1574 (Roermond 1986).
Breugelmans Serge (red.) Ein boerevrouw haet noeët gedaon. Van boerinnenbond naar ZijActief Limburg 1930-2005 [Mooi Limburg Boekenfonds 2005].
Brink, Rinke van, ‘Lavilleneuve, Klein Limburg in Frankrijk’, Vrij Nederland van 27 juni 1992, 33-39.
Broek, Marc van den, Rimpels in het vlakke land (de Volkskrant, Amsterdam 1991). Foto’s van Joep Lennarts.
Brounen, Fred T.S. en Hans Peeters, ‘Halffabrikaten van vroeg-neolithische dissels: enkele ‘nieuwe’ vondsten uit het Limburgse dekzandgebied, de lösszone en het Maasdal’, Archeologie No. 13 (2009) 5-16.
Brounen, Fred T.S. and Anne Hauzeur, ‘The cannelured version of Begleitkeramik; a survey of finds and sites,’ in: Bart Vanmontfort et al. (eds.) Pots, Farmers and Foragers. Pottery traditions and social interaction in the earliest Neolithic of the Lower Rhine area [Archaeological Studies Leiden University 20] (Leiden University Press 2010), 49-63.
Brounen, F.T.S. & T. Dziurawski, (in voorber.), ‘Sleutelsites 1: Sint Odiliënberg – Mortelshof (HVR 16). Een relatief rijke vroeg-neolithische vindplaats in het Midden-Limburgse dekzandgebied’, Archeologie.
Bruggen, H. van der, J. Daniels en J. Tierolff, De Roermondse Groote Sociëteit 1804 – 2 december – 2004 (Roermond 2004).
Bruggen, H. van der, ‘Groote Sociëteit Roermond’ (Roermond 4 december 2009).
Bruggen, H. van der, ‘Cees Dosker, de oorlog van een Roermondse courantier’ in: Spiegel van Roermond 2009, 86-107.
Bruggen, H. van der, ‘De Roermondse sociëteit Amicitia 1848-1932’ in: Spiegel van Roermond 2010, 81-103.
Bruggen, H. van der, ‘Mr .Henri Herman Geradts, eerste katholieke Limburger in de Hoge Raad en andere juristen uit de familie Geradts’ in: A. Berkvens [red.], Rechtspraak in Roermond. Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012) [Hilversum 2013], 29. 191-197. 
Brugmans, I.J., De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1813-1870 (Utrecht 19581/19739).
Brugmans, I.J., Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 (Den Haag 1976).
Bruinsma, Martin, Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg (Pons Mosae, 2010)].
Bruinvis, ‘Eerens, Dominique Jacques de,’ Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek NNBW. Deel 1 (Leiden 1911), 793-794.
Büchmann, L., ‘Levensmiddelendistributie in Nederland 1914-1918. Hoe heel het economisch leven in een harnas van bepalingen was gekneld’, in: W.G. de Bas (red.), Gedenkboek 1898-1923. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeeringsfeest van hare majesteit koningin Wilhelmina der Nederlanden op 6 September 1923 (Voorschoten 1923), 575-584.
Bulder, C., ‘Schets van de ontwikkeling van het landbouwbedrijf op de löss-gronden van Zuid-Limburg (ten zuiden van Susteren)’ in: Staatscommissie voor den Landbouw, Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland (Den Haag 1912) 345-356.
Burgers, Reinout, ‘Een modelboerderij uit het nabije verleden.’ De bodem van Mortelshof is een historisch archief dat begint bij de rendierjagers,”’ Stal & Akker (23 december 2000), 29.
Cammaert, A.P.M., Tussen twee vuren. Fronttijd en evacuatie van de oostelijke Maasoever in Noord- en Midden-Limburg: september 1944-mei 1945 (Assen 1983).
Cammaert A.P.M., Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel I en Deel II (Leeuwarden 1994).
Catalogus Groote Landbouwtentoonstelling Roermond 15, 16 en 17 juni 1909 (Roermond 1909).
Catalogus van de Land- en tuinbouwtentoonstelling te St. Odiliënberg. Georganiseerd door de D.E.V.O. v.d. Kring Roermond der Jonge Boerenvereenigingen op 19, 20, 21 en 22 sept. 1936 (z.p. z,j.).
Chavannes, Marc: ‘De notaris als kaskraker: wie wordt er beter van?’ in NRC & Handelsblad van 25-11-2009.
Claessens, J.A.H., ‘Een nieuwe landbouwstruktuur in wording’, in: J. Philips e.a., Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 ((Assen 1965) 215-222.
Commissie Kerkelijk Kunstbezit Sint Odiliënberg, Gebrandschilderde ramen vervaardigd door Joep Nicolas (1897-1972). Basiliek HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus en Mariakapel te Sint-Odiliënberg (Sint-Odiliënberg 2012).
Contact, Het (jubileumnummer), ‘125 jaar Kloos 1843-1968’ (Kinderdijk 1968), 6-68.
Croesen, V.R.Y., De geschiedenis van de ontwikkeling van de Nederlandsche Zuivelbereiding in het laatst van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw [diss. Landbouwhogeschool Wageningen] (Den Haag 1931).
Crott, Jos & Jo Hoen, Familienamen in Limburg. Onze naam: hoe komen we eraan en wat betekent hij? (Geleen 1995).
Crijns, A.H. en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1800-1885 (Tilburg 1987).
Crijns, A.H. en F.W.J. Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930 (Tilburg 1992).
[Cuypers H.] ‘Uit het dagboek van Harie Cuypers [Lerop 25, Sint Odiliënberg]’ in G. Janissen e.a., Sint Odiliënberg in de vuurlinie 1944-1945 (Sint-Odiliënberg 1995) 31-55.
Debrabandere, F., Woordenboek van familienamen in België en Noord-Frankrijk (Brussel 1993).
Delhougne, E.M.A.H., Roermondse geslachten (Maastricht 1956).
Deneckere, Gita, Leopold I. De eerste koning van Europa 1790-1865 (Antwerpen 20122).
Derix, Jan, Met de Boeren bij de tijd. Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Coöperatieve Centrale Vereniging "Landbouwbelang" B.A. 1915-1990 (Horst, juni 1990).
Dibbets, Karel, Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933 (Amsterdam 1993).
Dingemans, R. en R. Romme, Onderzoeksgids Nederland en het Marshallplan. Een bronnenoverzicht en filmografie 1947-1953 (ARA Den Haag 1997).
Dinter, Marieke van, ‘Palynologisch onderzoek in de omgeving van St. Odiliënberg, Limburg’. Rapport van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden door H. van der Beek/Marieke van Dinter van het Laboratorium van Paleobotanie en Palynologie van de Universiteit van Utrecht’ (Utrecht 1994).
Droesen W.J., De gemeentegronden in Brabant en Limburg en hunne ontginning [diss.] (Roermond 1927).
Dijk, B.L.W. van, ‘De kroedwösj’, Roerstreek 9 (1977), 69-75.
Elpers, S.M., ‘Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen’ in: Vitruvius. Onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [jrg. 1. nº 3 – april 2008] 40-47.
Elpers-von Samson-Himmelstjerna, S.M., Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van Boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2014, pdf-bestand; 2017 handelseditie).

Elpers, Sophie, Wederopbouw boerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over traditie en modernisering, 1940-1955 (naioio uitgevers Rotterdam 2019).
Flament, A.J.A., ‘Dr. Pieter Paulus Eerens. Pastoor en Dokter’, Geschiedkundige Bladen. Tijdschrift voor de beoefening der Geschiedenis – 1ste jrg. 2de aflevering (Amsterdam 1905), 273-299.
Flament, A.J.A., lemma ‘Eerens Pieter Paulus’ in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) Deel 3 (Leiden 1914) 319-320.
Fortuin, Arjan, ‘Het gaat om wat je doet’ in: NRC-Handelsblad van 9 sept. 2016.
Fraanje, P, Natuurlijk bouwen met hout. 33 boomsoorten die zich thuisvoelen in Nederland (Utrecht 1999).
Freriks, Vincent, ‘Giesbers & Van Deun Sr. en Straatman, Schmitz & Co.; twee Roermondse bedrijven schrijven spoorweggeschiedenis’, Spiegel van Roermond Jaarboek voor Roermond. Een uitgave van Stichting Rura 2012 (Roermond 2011), 91-103.
Funken, Josef, ‘Breyeller Handelsleute - ohne Kiepe,’ Heimatbuch des Kreises Kempen - Krefeld (HKKK) 1969, 189-201.
Funken, Josef, ‘Die wirtschafliche Entwicklung der Gemeinde Breyell,’ HKKK 1970, 184-194.
Funken, Josef, ‘Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Breyell II’, HKKK 1971, 127-142.
Funken, Josef, Breyell - aus der Geschichte (Katholisches Pfaramt St. Lambertus, Nettetal-Breyell 1980).
Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap (Nai Uitgevers Rotterdam/SKOR Amsterdam 2004).
Ginkel, Evert van, en Leo Verhart, Onder onze voeten. De archeologie van Nederland (Bert Bakker Amsterdam 2009).
Goossens, Annelies, en John Meijers, ‘Gedaanteverandering van een coöperatie. Het bestaansrecht van ‘Freshcrop’, de tuinbouwcoöperatie in Herkenbosch’, Roerstreek 2006 (Heemkundevereniging Roerstreek 38), 13-28.
Goossens, Annelies, ‘Voorwoord 2012. De erfenis van Piet Gootzen’, Roerstreek 2012 (Heemkunde-vereniging Roerstreek 44), 4.
Gootzen, P. & W. Evers (red.), Roerstreek in oude prenten (1885-1935) [St. Odiliënberg 1980].
Gootzen, P., ‘Dagboek van pastoor P.P. Eerens uit Vlodrop (1789-1821)’, Roerstreek ’89 (Jaarboek van de HVR 21) 123-141.
Gootzen, P., ‘Villa Roosendael in Melick. Boerderij, stokerij, brouwerij, herberg, villa, klooster, artsenpraktijk’, Roerstreek 29 (1997), 160-167.
Graaf, Beatrice de, ‘Heimat in Holland’ in: NRC-Handelsblad van 7 apr. 2018.
Graf, Heinz-Joachim, Der Henese Fleck. Eine alte Geheimsprache der Kiepenträger aus Breyell am linken Niederrhein (Kempen Niederrhein 1974).
Grote Historische Provincie Atlas 1:25 000. Limburg 1837-1844 (Wolters-Noordhoff Groningen 1992).
Habets, J. (red.), ‘Kronijkje der stad Roermond beginnende met de komst van Joseph II en eindigende met de troonsbeklimming van Leopold I, koning der Belgen 1781-1831’, PSHAL II (1865) 370-412.
Habets, Jos, ‘Cronijkje van het Hertogdom Limburg sedert MDCCCXXX,’ deel 6 in De Maasgouw (jrg. 96) – 1977 [11-122].
Haslinghuis, E.J., en H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie (Leiden 20014).
Hegelsom, J. van en H. Moors (samenst.) 1914-1964. Gedenkboek van het vijftigjarig bestaan van de vereniging voor landbouwonderwijs te Roermond (Roermond 1964).
Historische Atlas Limburg (Robas Den Ilp 1989).
Heijnen, Jeanne M.C. †, ‘De overgang van Roermond naar de zijde van het Belgische bewind in 1830’, De Maasgouw [jrg.128] | 2009 4, 118-129.
Hekker, R.C., Historische boerderijtypen (Arnhem 1991).
Hellenberg Hubar, B., e.a., ‘De entree tot de Clarissen. Cultuur- en bouwhistorische analyse Neerstraat 63’ (Res Nova 2006).
[Hermans, W., en J. Huijsmans] St. Odiliënberg. Historische Schets over het oudste pelgrimsoord in Midden-Limburg (Roermond H. Timmermans, 1955).
Hobsbawn, E., & T. Ranger (ed.) The invention of tradition (Cambridge 1994).
Hoeymakers, Sjang, De van Ophovens en Jaegers als ontginners (Elsendorp 1984).
Holthuizen, Frank, ‘Het leven van een film. Over hergebruik van historische landbouwbeelden’, De Maasgouw 123 (2004), 28-31.
Holthuizen, Frank, ‘Een bordkartonnen caravan in Beesel’ in: Een boerenvrouw haet noeët gedaon (z.p., 2005), 33-43.
Hooff, Giel van, ‘De brandkasten en machinefabriek van J.M. Giesbers en vennoten te Roermond (1845-1868)’, Roerstreek ’86 (HVR-Jaarboek 18), 56-69.
Hoogland, J., Landbouwcoöperatie, in het bijzonder coöperatieve aankoop van landbouwbenoodigdheden in Nederland [diss. Landbouwhogeschool Wageningen] (Leeuwarden 1923).
Hoore, Cees van, ‘De harde schoonheid van W.C. Brouwer’ in: Leidsch Dagblad van 2 juli 1999.
Houben, Cor, Jaak Slangen en Jeu Veelen, Van Frankisch klooster tot basiliek. Een cultuurhistorische verkenning van de kerk van Sint Odiliënberg (Berg 2007).
Hövell tot Westerflier, J.G.F.M., baron van, Roermond in oude ansichten (Zaltbommel 1969).
Huender, H.A. en S. Koenen, ‘Overzicht omtrent de ontwikkeling van het landbouwbedrijf in de zandstreken’, in: Staatscommissie voor den Landbouw, Overzicht van het landbouwbedrijf in Nederland (Den Haag 1912), 259-352.
Hupperetz, W., e.a. (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800) [Matrijs Utrecht 2005].
Hutschemaekers, A.J., Gedenkboek 1914-1989 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs in Limburg (z.p. z.j.).
Intergemeentelijke werkgroep 2014-2018, De Groote Oorlog rond de Kluis. Van generaal Deschepper tot de Achelse Kluis. Een ongekend WO I-verhaal 2014.
Intergemeentelijke werkgroep 2014-2018, De Groote Oorlog rond de Kluis. De Doodendraad. Een vergeten verhaal 2015.
Intergemeentelijke werkgroep 2014-2018, De Groote Oorlog rond de Kluis. Spionage. Een ongekend WO I-verhaal 2016.
Janissen, G. (red.), Sint Odiliënberg in de vuurlinie 1944-1945 (Sint-Odiliënberg 1995).
Jansen, J.C.G.M., & W.J.M.J. Rutten, De geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw (Maaslandse Monografieën (Leeuwarden 1992).
Jansen, J.C.G.M., ‘Ontsnappen aan economische achterstand: een bijzonder probleem’ in: H. Diederiks e.a. (red.), Platteland in een veranderende wereld. Boeren en het proces van modernisering. Opstellen aangeboden aan prof. dr. H. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar in de Sociale en Economische Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden (Verloren Hilversum 1994), 277-291.
Jansma, Klaas, en Meindert Schroor, Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw (Leeuwarden 1987).
Jong, R. de, Tussen ambt en vrije beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999 (Amsterdam 2002).
Kanunnikessen van het Heilig Graf, In lumine tuo. Honderd jaar Kanunnikessen van het Heilig Graf in Sint Odiliënberg 1888-1988 (Sint-Odiliënberg 1989).
Judt, Tony, Het land is moe. Verhandeling over onze ontevredenheid (Amsterdam 2010).
Kanunnikessen van het H. Graf, Parochie-kroniek 1885-1903. Naar het handschrift van kanunnik M.A.H. Willemsen (Sint Odiliënberg 1988).
Korsten, Leo, ‘Mijn verhaal. Verslag van onderduik in St. Odiliënberg en tewerkstelling in Hilden (Dld.) 1943-1945’ (Lelystad, 20 april 1990) [23 pag.].
Korsten, J., Standhouden door veranderen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen, 1896-1996 (Nijmegen 1996).
Kouwenhoven, Andreas, ‘Een geschonden imago en een schamele boterham’, NRC Handelsblad van 7 februari 2013.
Knotter, A. (red.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (Maastricht 2009).
Knotter, A., ‘Limburg en andere buitenprovincies. Perifere oppositie en Nederlandse staatsvorming in de jaren 1849’, Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum Deel LVII-2012 (Maastricht 2012), 3-12.
Krekelberg, Gerh., ‘Heilige dagen bij de weerprofetie en in volksgebruiken’ in: NKO 25 jan. 1931.
Krekelberg, Gerh. ‘Het oude dorpsleven om Roermond in Midden-Limburg. Het leven der Limburgsche moeder op het land’ in: NKO 14 aug. 1936.
Krings, Toni, Eine Jugend im Krieg. Erinnerungen an 1943-1945 von ... (Karken 1982).
Kruijtzer, J.L., Rapporten over het onderzoek der openbare Lagere, Bijzondere en Bewaarscholen in de gemeenten van het gezondheidsdistrict Roermond, verricht in 1907.
Kuyper, J., Gemeente Atlas van de provincie Limburg 1869 (H. Suringar Leeuwarden z.j. /reprint BV Foresta Groningen 1984).
Langeweg, Serge, Zuivel. Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg [Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) (z.p. 2012).
Lamberts, Bé, Boerderijen. Categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965 (Zeist RACM 2007).
Landbouwcommissie bij KB van 18 sept. 1886, Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland. Delen I- IV (’s-Gravenhage 1890).
Landbouwcommissie bij KB van 18 sept. 1886, Verzameling van adviezen door den Landbouwcommissie aan de regering uitgebracht (’s-Gravenhage 1891).
Landes, David S., Dynastieën. Voorspoed en tegenslagen van de grootste familiebedrijven ter wereld (2006)/ Spectrum Utrecht 2007).
Leach, Ch., In tornado’s wake. A history of the 8th armored Division (Nashville Tennessee 1992²).
Le Roy Ladurie, E., De eeuw van de familie Platter (1499-1628) Deel I. De schooier en de geleerde (Amsterdam 1996).
Limburgse Landbouwbond, Catalogus van de Groote Landbouwtentoonstelling te houden 15,16 en 17 Juni 1909 te Roermond, onder erevoorzitterschap van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden (Roermond 1909).
Limburgsche Land en Tuinbouwbond, Verslag 1932 (Roermond 1933).
Linssen, C.A.A., ‘Pastoor M.A.H. Willemsen van Sint Odiliënberg 1831-1904. Een schets van leven en werken’, PSHAL 128 (1992), 121-184.
Linssen, C.A.A., ‘Over Sint-Odiliënberg, zijn heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus, hun vinding en verheffing, hun verering en vitae’, De Maasgouw [jrg. 127 | 2008 | 1] 3-20.
Linssen, C.A.A., ‘De vinding, translaties en verering der relieken van de heiligen Wiro, Plechelmus en Odgerus, 966-1958’, De Maasgouw [jrg. 128 | 2009 | 3] 81-89.
Linssen, G.P.C., Verandering en verschuiving. Industriële ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914 (Tilburg 1969).
Linssen, G.P.C., ‘Sociaal-economische schets van Roermond tussen beide wereldoorlogen’ in: G.H.A. Venner (eindred.), Roermond stad met verleden. Negen hoofdstukken over de geschiedenis van Roermond (Roermond 1985), 201-220.
Linssen, G., ‘Een lang omstreden Europese spoorlijn: de IJzeren Rijn’, Spiegel van Roermond 2004, 77-135.
Linssen, G., ‘Ir. Max Bongaerts, 1875-1959’, Spiegel van Roermond 2005, 72-133.
Linssen, G., ‘Frans Jozef Bolsius, 1869-1951, politicus en rechtbankpresident’, Spiegel van Roermond 2008, 106-167.
Linssen, G., ‘Mgr. drs. P.J. (Piet) van Odijk (1912-1991), vicaris-generaal en proost van het kathedraal kapittel in een woelige tijd’, Spiegel van Roermond 2011, 112-157.
Linssen, G., ‘20 Mr. Frans Bolsius, politicus en president (1911-1939) in: A. Berkvens, H. van der Bruggen en R. Magnée, Rechtspraak in Roermond. Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg (1580-2012) [Hilversum Verloren 2013] 165-167.
Linssen, G., en W. Schols, Venrays woordenboek, woordenschat, klankkarakter, systeem, structuur en gebruik van de Venrayse taal (Venray 19983).
Linssen, Mart, ‘Sjaak Slangen 100 jaar (op woensdag 19 mei 2004)’, Linner Nieuws van 13 mei 2004.
Linssen, Ruud, ‘Honderdjarige kruipt nog op de hometrainer. De Hertenaar Jacques Slangen is vandaag honderd jaar geworden. Een gesprek met een kwieke senior’, Limburgs Dagblad van 19 mei 2004.
Lintsen, H.W., Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving. Deel IV (Zutphen 1993).
[LLTB] Verslag van den Limburgschen Land- en Tuinbouwbond over 1932.
LLTB. Verslag over het jaar 1949.
LLTB. Verslag over het jaar 1955.
LLTB. Verslag over het jaar 1960.
LLTB. Verslag over het jaar 1964.
LLTB. Verslag over de jaren 1985 en 1986 (Roermond 1987), 203: ‘Buro voor Bouwadvies’.
Locht, Benoit, ‘Tussen Roerdal en Hoogterras. Aardrijkskundige monumenten in Roermond onderge-waardeerd?’, in: W. Cartigny e.a. (red.), De luis in de pels. Opstellen bij het tienjarig bestaan van de Stichting Ruimte 1997-2007 (Stichting Ruimte Roermond 2007), 48-69.
Locht, Benoit, ‘De Roerstreek. Een versneden landschap van de Maas met terrassen, meanders en duinen’, Roerstreek 2006, 29-42.
Lucas, H.C., ‘Lager onderwijs in de Roerstreek 1800-1850’, HVR Jaarboek 1991, 80-102.
Maanen, Ron van, ‘Jeneverstokerijen in het kanton Roermond in 1818’, Spiegel van Roermond 2000, 121-124.
Maas Fernie, ‘Mansholt, Theda Wilmina Scheltjea (1879-1956)’ in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Mansholt [06-09-2016].
Maas, Jan van der, en Leo Noordegraaf, ‘Smakelijk eten. Aardappelconsumptie in Holland in de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw,’ Tijdschrift voor sociale geschiedenis [9e jrg. aug. 1983] nº 31, 188-220.
Maat, Harro, VI ‘De veredeling van tarwe in Nederland’, NEHA-publications 1998-1999, 96-120.
Mann, Charles C., 1493. Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika (Amsterdam 2011).
Mans, Ron, ‘Frontlijn aan de Roer. St. Odiliënberg in januari en februari 1945’, Roerstreek 37 (2005) 83-101.
Margry, P.J., en Ch. Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel III (Hilversum 2000), 850-870.
Merriënboer, J. van, ‘Mansholt, Sicco Leendert, minister en Europees commissaris’, lemma in: Biografisch Woordenboek van Nederland 6 (Den Haag 2008), 296-299.
Meurs, Martin van, Een beeld van een provincie: Groningen in de twintigste eeuw (Van Gorcum Assen 2006).
Meuwissen, J.H.J.M., ‘Kroniek van de Munsterstraat’ (z.p. z.j. /Roermond 2008).
Meihuizen, Joggli, Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog [diss.] (Amsterdam 2003).
Mikanowski, Lindsay en Patrick, De aardappel (Weesp 2005).
Minderhoud, G., e.a. (red.), Veenman’s Agrarische Winkler Prins. Encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw (Wageningen 1954) [3 dln.].
Moll, Hans, ‘Wandelen met vriendin’ (in memoriam van Toos Goorhuis-Tjalsma) in: NRC Handelsblad van 7 jan. 2004.
Monna, A., ‘Het bedevaartsoord Sint Odiliënberg. De geschiedenis van het heiligdom van Wiro, Plechelmus, Otgerus, Odilia en Servaas’, in: P.J. Margry en Ch. Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel III (Hilversum 2000), 850-870.
Moes, Jaap, en Jeroen Terlouwen, ‘We moeten ons niet uitleveren aan de regenten,’ Leidschrift 3 1995, 126-140.
Moes, Jaap, Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 [diss.] (Hilversum 2012).
Mommers, Jelmer & Tomas Vanheste, ‘Onze landbouwgrond is zo dood als een pier. Weg met het gif’, in: De Correspondent van 4 nov. 2017.
Moor, J.A. de, en H. Ph. Vogel, Duizend miljoen maal vervloekt land. De Hollandse Brigade in Spanje 1808-1813 (Amsterdam 1991).
Moors, Th., ‘Roermondse stadsuitbreidingen sedert 1945’, Spiegel van Roermond 1996, 8-39.
Moors, Th., en B. Thomassen, ‘Naoorlogse monumenten’, Ruimtelijk (4de jrg. nr. 3 sept. 1999).
Mooij, Charles de, en Renate van de Weijer, Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuid-Nederlandse materiële volkscultuur ca. 1700-1900 (Zwolle 1991).
[Mulders, Harie], ‘In de vuurlinie op Posberg – dagboek van Harie Mulders’ in: G. Janissen e.a., Sint Odiliënberg in de vuurlinie 1944-1945 (Sint Odiliënberg 1985), 63-70.
Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente St. Odiliënberg 1806-1939 met een bijdrage van J.G.H. Hendriks (Maastricht 1990).
Mourik, M.J.A. van, Het nieuwe erfrecht (Den Haag 2002).
Munnicks, Eric, Van kazemat tot kelderleven. Roermond 1940-1945 (Roermond 2007).
[P.J. Meertens Instituut] Nederlands Repertorium van Familienamen XIV Limburg (Zutphen 1988).
Nederlands Patriciaat (Den Haag 40ste jrg. 1954), 137-141.
Nicolas, Edmond, Brocaat en Boerenbont. Schering en inslag van een fabrikantenleven (Utrecht/Spectrum 1949).
Nieuwstad M. van, ‘Met de boer begon de expansie. Genetici en archeologen zijn het eens: landbouw ontketende bevolkingsgroei,’ NRC-Handelsblad (wetenschapskatern) van 29 maart 2011.
Nissen, Peter, ‘Kerk en cultuur in conflict. De Roermondse clerus en het amateurtoneel in de jaren veertig van de negentiende eeuw’, in: B.C.M. van Hellenberg Hubar (red.), Maaslandse melange. Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Maastricht 1990), 304-320.
Nissen, Peter, ‘Constructie en deconstructie van het katholieke Limburg’, in A. Knotter (e.a.), Dit is Limburg. Opstellen over Limburgse identiteit (Maastricht 2009), 99-114.
Nissen, Peter, ‘De kerkelijke en religieuze cultuur rond monumenten van vroomheid’, in: P. Nissen en Koos Swinkels, Monumenten van vroomheid. Kruisen, kapellen en vrijstaande heiligenbeelden in Limburg (Zutphen 2004).
Nissen P., & H. van der Bruggen, Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners (Hilversum 2014).
Oost-Schuring, Aaltje van, ‘Van voor tot na de bevrijding. sept. 1944, sept. 1945’, (ms., Amsterdam, 34 pagina’s – 31 augustus 1945).
Olst, E.L. van, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 2 (SHBO 1991).
Olst, E.L. van, ‘De gesloten hoeve als ‘gesunkenes Kulturgut’. Een nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van de Zuid-Limburgse boerderij’ in: Jaarboek Monumentenzorg 2003. Boerenbedrijvigheid en behoud, 188-195.
Oosterbaan, A., ‘Growth of the chestnut (Castanea sativa) in the Netherlands’, Foresty 1998; 71: 267-330.
Oostindie, Gert, ‘‘British Capital, Industry and Perseverance’ versus Dutch ‘Old School’?’, BMGN - Low Countries Historical Review | volume 127 | 4 | 2012, 28-55.  
Orbons, Piet, en Lou Spronck, ‘Limburgers worden Nederlanders. Een moeizaam integratieproces,’ PSHAL 102 (1966) 31-53.
Zuster M. Pauline CRSS, ‘Michael Willemsen, zielzorger te Sint Odiliënberg 1878-1904, een bijdrage tot zijn biografie’, In Lumine tuo. Honderd jaar Kanunnikessen van het Heilig Graf in Sint Odiliënberg 1888-1988, 81-97.
Zuster M. Pauline CRSS, ‘Rond het reliekschrijn van de Heilige Wiro, Plechelmus en Otgerus’, In Lumine tuo, 115-124.
Moeder M. Pauline CRSS, ‘Raadsels rond het reliekschrijn van de Heilige Wiro, Plechelmus en Otgerus’, Roerstreek 48 (2016) 47-62.
Perry, Jos, “’t Nachtegaaltje zingt.’ Regionalisme in Nederlands-Limburg 1900-1950’ in: A. Knotter (red.) Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (Maastricht 2009) 187-227.
Philips, J., e.a., Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914 (Assen 1965).
Pieterpad II. Wandelboek van Pieterburen naar de St. Pietersberg bij Maastricht (Nivon Amsterdam 1995).
POD Amsterdam, Rapport over de collaboratie in de bouwnijverheid in het district Amsterdam (Vooronderzoek collaboratie) [Stadsdrukkerij 1945].
Pol, A. van, ‘Broederschap van den heiligen Ambrosius’, Roerstreek ’91 (HVR Jaarboek 23), 48-52.
Planje, J.P. (samenst.), Vijftig jaar Limburgse Land- en Tuinbouw. 1901-1951. Gedenkboek ter gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (Roermond 1951).
Ploeg, Jan Douwe van der, De virtuele boer (Assen 1999).
Ploeg, Jan Douwe van der, ‘Achter de januskop. Ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw’, in: Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap, 178-184. 
Poel, J.M.G. van der, Oude Nederlandse ploegen (Rijksmuseum voor Volkskunde – Arnhem 1967).
Poel, J.M.G. van der, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen 1983).
Poel, J.M.G. van der, ‘Posthuma Folkert Evert (1874-1943)’, Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) 3 (Den Haag 1989), 466-468.
Reihs, Fred, ‘Van toen en nu: Posterholt’, Roerstreek 2013 (HVR-Jaarboek 45) 105-109.
Renes, J., Landschappen van Maas en Peel. Een toegepast historisch-geografisch onderzoek in het streekplangebied Noord- en Midden-Limburg I (Leeuwarden 1999).
Ribbens, Arjen, ‘Puissant rijke families zijn vaak zeer zuinig’ (interview met Geert Mak) in: NRC-Handelsblad van 27/28 aug. 2016).
Reumers, P., ‘De wegkruisen en kapelletjes van St. Odiliënberg’, Roerstreek’84 (HVR Jaarboek 16), 52-71.
Roebroeck, E., Het land van Montfort. Een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-1820 (Assen 1967).
Roeleveld, Marlou, en Jaak Slangen, ‘(Re-)inventing traditions. De familie De Zantis de Frymerson en haar grafkelder in Sint Odiliënberg (1881),’ Roerstreek 2005 (HVR Jaarboek 37) 197-225.
Roemen, Chris, en Dila Moors-Roemen, ‘‘Slechter Drikus en Berg rond 1900’, De Klepper. Kwartaalblad HVR [44ste jrg. – nr. 1 – april 2012] 27-32.
Romijn, Peter, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting [diss.] (NIOD Amsterdam 2006).
Roodnat, Joyce, ‘Lerop – St. Joost’, NRC Handelsblad van 20 maart 2005.
Ros, J., ‘Honderd jaar kanunnikessen in Sint Odiliënberg’, In Lumine tuo. Honderd jaar Kanunnikessen van het Heilig Graf in Sint Odiliënberg 1888-1988 (Sint Odiliënberg 1989) 5-42.
Ros, J., ‘Honderd jaren schooltijd,’ In Lumine tuo. Honderd jaar Kanunnikessen van het Heilig Graf in Sint Odiliënberg 1888-1988 (Sint Odiliënberg 1989) 43-79.
Ross, Raymond S. Ph.D., When Your Number’s Up. Meritocracy Goes to War (First Page Publications Livina Michigan 2005).
Ruiten, Jan, ‘Lerop (1)’, Roerstreek 1996 (HVR-Jaarboek 28) 120-152
Ruiten, Jan, ‘De ‘weduwe’ Van den Broeck’, Roerstreek 2007 (Jaarboek van de HVR 39) 93-98.
Rijswijck, A. van, ‘Liberalen en clericalen in hun strijd rond het Bisschoppelijk College te Roermond’ in: A. van Rijswijck e.a., Historische opstellen over Roermond en omgeving (Roermond 1951) 369-473.
Sars, G., ‘Kroniek van de orgels van Sint Odiliënberg’, Roerstreek 24 (1992), 18-35.
Schaepdrijver, Sophie de, De groote oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Atlas Amsterdam/Antwerpen 19995).
Scheffer, H.J., November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging (Amsterdam 1971).
Schippers, H. (m.m.v. A. den Ouden), ‘IJzerconstructies’ in: Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890, Deel III (Zutphen 1993) 273-300.
Schoenmakers, H.C.G., en J.H.M. Smeets, Genealogische gegevens over de families Schoenmakers, Reumers, Slangen Wijck (versie II). Roerstreek Cahier 101 (Sint Odiliënberg 1999), 45-66 en 68-72.
Sengers, G, C.ss.R., ‘De tijdelijke stichting te Maasbracht’, Monumenta Historica. Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandsche Provincie der Redemptoristen. Tijdschrift ad usum privatum congregatorum, Jaargang III (1951), Jaargang VII (1955).
Schreurs, J. ‘H.V.R. Museum: levensloop van een gebouw’, Roerstreek 15 (1983) 112-121.
Schrijvers, Piet, Vergilius Georgica landleven. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door … (Historische Uitgeverij Groningen 2004).
Simonis, J.G.C., Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000 (Sittard 2001).
Slangen, Jaak, ‘Miltvuurepidemie op Jongenhof in Lerop (1825-1830)?’, De Klepper. Kwartaalblad Heemkundevereniging Roerstreek (november 1996) [28 jrg. nr. 4] 12-13.
Slangen, Jaak, ‘Burentwisten tussen Linne en Sint Odiliënberg over de Linnerheide (1802-1848)’, Roerstreek ’97 (HVR Jaarboek 29), 14-35.
Slangen, Jaak, ‘Klacht over het dágere in de herfst van 1822’, De Klepper. Kwartaalblad Heemkunde-vereniging Roerstreek (april 1997) [29 jrg. nr. 2] 16-17.
Slangen, Jaak, ‘Manslag met tuyerstok en mestriek op Mortelshof d.d. 9 april 1878’, Roerstreek ’98 (HVR Jaarboek 30), 130-140.
Slangen, Jaak, ‘Chronologie van de conflicten tussen Berg en Linne over hun gemeynte op de Linnerheide samen met enkele andere documenten (1802-1847)’, Roerstreek ’98 (HVR Jaarboek 30), 141-145.
Slangen, Jaak, ‘Posberg: pachthoeve van generaal Van den Broeck en de familie Geradts’, Roerstreek ’99 (HVR Jaarboek 31), 51-63
Slangen, Jaak, ‘Entrepreneure im Zeitalter des “Handelskapitalismus”: Heinrich Spielmans und seine Söhne im Breyell und Roermond 1. Teil’, Heimatbuch des Kreises Viersen 1999, 109-117.
Slangen, Jaak, ‘De geschiedenis van Mortelshof (1829) in een notendop’, Oogstfeest Lerop 2000 [sept. 2000].
Slangen, Jaak, ‘Het bakhoes van Mortelshof (1829)’, De Week van het platteland (van 16 tot 23 sept. 2000).
Slangen, Jaak, ‘Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans te Breyell (1816-1922)’, Spiegel van Roermond 2000, 95-120.
Slangen, Jaak, ‘Entrepreneure im Zeitalter des “Handelskapitalismus”: Heinrich Spielmans und seine Söhne im Breyell und Roermond 2. Teil’, Heimatbuch des Kreises Viersen 2000, 170-178.
Slangen, Jaak, ‘Bij het verscheiden van een vooraanstaand magistraat: Mr. Henri Herman Hubert Geradts (1798-1886)’, Roerstreek 2000 – HVR-Jaarboek 32,191-204.
Slangen, Jaak, ‘Barre maanden in Maasbracht en Linne. Het verhaal van een evacuatie op Mortelshof door Fien Lutke Schipholt (november 1944 tot februari 1945)’, Roerstreek 2001 (HVR Jaarboek 33), 59-93.
Slangen, Jaak, ‘Posberg revisited’, Roerstreek 2002 (HVR Jaarboek 34), 37-55. 
Slangen, Jaak, ‘In de knop gebroken. Het kortstondige burgemeesterschap van A. H. Schmitz in Sint-Odiliënberg (1917-1918)’, Roerstreek 2004 (HVR Jaarboek 36), 4-20.
Slangen, Jaak, Graeterhof. Van pachthoeve tot villa blanca (1463-2003) (Swalmen 2004).
Slangen, Jaak, ‘Eerbetoon aan generaal J. van den Broeck bij de eerste steenlegging van de tweede brug over de Roer (1855)’, Roerstreek 2008 (Jaarboek van de HVR 40) [139-141], 139-140.
Slangen, Jaak, ‘Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen & deeser stadt Ruremonde &a. Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts en diens zoon Jacob’, Spiegel van Roermond 2010, 112-173.
Slangen, Jaak, Dao is nooit euver gekald gewaore! De familie Peters honderd jaar op de eeuwenoude Munnichsbos (Zetten 2011).
Slangen, Jaak en Zr. M. Pauline CRSS, ‘Inventaris kerkelijk kunstbezit van de basiliek HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus te Sint Odiliënberg’ (Cie. kerkelijk kunstbezit Sint-Odiliënberg 2011).
Slangen, Jaak, ‘Minus uit Munniksbosch had het hem geflikt’, De Klepper. Kwartaalblad Heemkunde-vereniging Roerstreek (okt. 2011) [43ste. jrg. nr.3] 25-30.
Slangen, Jaak, ‘De primeur van een stoom- (1861) en een handdorsmachine (1871) op Mortelshof’, Roerstreek 47 (2015), 209-221.
Slangen, Jaak, ‘Leerzame rolprenten in natuurlijke kleuren. Mortelshof, in landbouwvoorlichtingsfilms rond 1940’, De Maasgouw 135 (2016 – 1) 18-26.
Slangen, Jaak, ‘De passeur Jaak Tasset voor een Duits vuurpeloton in Hasselt (1916) en ’t kruutz bij Mortelshof als lieu de mémoire’, Roerstreek 48 (2016), 153-162.
Slangen, Jaak, Diesse heylighe berch inde schoen kercke. Een geschiedenis van de basiliek van Sint-Odiliënberg (Sint-Odiliënberg 2016).
Slangen, Jacq., Autobiografie (25 januari 2004 en 15 maart 2005; typoscript) voor een deel gepubliceerd in De Roerecho. Weekblad van Sint Odiliënberg, nr. 31 (4 aug. 2005) 13, 15-20 en Ibidem nrs. 32 t/m 35 in één uitgave (11, 18, 25 aug. 2005) 19-21 en 23-24.
Slangen, Peter, ‘Hoe werd in Limburg de selectie ter hand genomen?’, Limburger Koerier van 23 juli 1932.
Slangen, Peter, ‘Onze D.E.V.O. Tentoonstelling,’ Nieuwe Koerier van 7 september 1933.
Slangen, Peter, ‘Jonge Boeren Vooruit’, Nieuwe Koerier van 19 september 1936.
Slicher van Bath, Bernhard, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850) [Utrecht Het Spectrum 1976³].
Sluyterman, K.E.A., Het Coöperatieve Alternatief: Honderd jaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag SDU 1998).
Smeets, A.M.J., Inventaris van de archieven der notarissen in de arrondissementen Maastricht en Roermond (Maastricht 1991).
[Smeets H.], ‘‘De evacué’s in het Noorden van ons land worden opgehaald. Herman Smeets van café Smeets vertelt verder ...’ in: G. Janissen (red.) Sint Odiliënberg in de vuurlinie 1944-1945 (Berg mei 1995), 87-88.
Smeets, Jo, ‘Opgraving militaire graven Linnerbos’ Roerstreek’95/HVR-Jaarboek 27, 80-87.
Smeets, Jo en Harrie Bekkers, ‘Roerstreekarcheologie 1945-1970’, Roerstreek 1998 (HVR-Jaarboek 30), 93-112.
Smit, P., ‘Quanjer, Hendrikus Marius (1879-1971)’ in: Biografisch Woordenboek van Nederland III, 470-471.
Smits, M., Boeren met beleid. 100 Jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, 1896-1996 (Nijmegen 1996).
Spiertz, M.G., ‘Poels, Hendrikus Andreas, hoofdaalmoezenier van sociale zaken’, BWN I (Den Haag 1979), 460-462.
Spoelstra, Th., ‘Boerderijbouw’ in: Mededelingen 8 (van de Stichting voor de Landbouw) 352-353. Spoelstra, Th., ‘Stalverbeteringen I-IV’ in: Boer en Tuinder in 1952 en 1953.
[Spoelstra, Th.], Stichting Bouwbureau van de LLTB Roermond. Verslag over de jaren 1954/1955 (Roermond 1 jan. 1956).
Spoelstra, Th.], Verslag over het jaar 1959: overzicht van de Stichting Bouwbureau van de LLTB over het jaar 1959.
[Spoelstra, Th.], Verslag over het jaar 1960: Verslag van de Stichting Bouwbureau van de LLTB over het jaar 1960.
[Spoelstra, Th.], Bouwbureau LLTB. Verslag van de ontwikkelingen op het gebied van de boerderijenbouw in 1963.
Staal, E., e.a., Uit en thuis boek. Op stap in fraaie terreinen in Limburg. Een kennismaking met het werk van het Limburgs Landschap (St. Het Limburgs Landschap Arcen 2001).
Staatscommissie voor den Landbouw bij KB van 20 juni 1906, Algemeen overzicht van den oeconomische toestand der landarbeiders in Nederland (’s-Gravenhage 1908).
Staatscommissie voor den Landbouw, Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomische toestand der landarbeiders in Nederland (’s-Gravenhage 1909).
Staatscommissie voor den Landbouw, Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland (’s-Gravenhage 1912).
Staatscommissie voor den Landbouw, Rapporten en voorstellen betreffende den oeconomische toestand der landbouwers in Nederland (’s-Gravenhage 1913). 
Steen, Margit van der, ‘Ich bun altied un sjterk vroumus gewaes’. Leven en werken van een boerin in een Midden-Limburgse plattelandsgemeenschap, Herten 1910-1960’, in: A. Knotter e.a. (red.), Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg (Deel XLVII- 2002), 137-155.
Steen, Jan van der, ‘Het Duitse bruggehoofd bij Herten 25 januari – 26 februari 1945’, HVR-Jaarboek 1985, 26-68.
Sterken, Louis, Spionage. I Het epos van de draad (Neerpelt 1993).
Stoelhorst, J., en B. van Hellenberg Hubar, De entree tot de Clarissen. Cultuur- en bouwhistorische analyse Neerstraat 63 (Res Nova 2006).
Stokvis, Pieter (red.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (Amsterdam 2007).
Sijes, B.A., De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945 (Den Haag 1990).
Tagage, L.M., ‘Onderwijscongregaties en vrijheid van vereniging: een aspect van de schoolstrijd in Limburg, 1857-1859’, in: B.C.M. van Hellenberg Hubar e.a., Maaslandse melange. Opstellen over Limburgs verleden dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Maastricht 1990), 290-303.
Takken, Wilfred in interview met Neil LaBute in NRC-Handelsblad van 9 maart 2007.
Ter herinnering aan het Overbrengen naar Neerpelt op 25 Augustus 1919 der Stoffelijke Overblijfselen van onzen Held Jaak Tasset. Ridder der Leopoldsorde. Gefusilleerd te Hasselt op 14 Juli 1916 (drukkerij Jacobs & Vonckers, Neerpelt).
Theunissen, R.J., ‘Standen en klassen in een Midden-Limburgs Maasdorp: Linne 1860-1910’ (Amsterdam 1987) [doct. scriptie UvA].
Theunissen R. ‘Linne anno 1876’, Roerstreek 1987, 135-140.
Theunissen, R., ‘Het kasboek van de stierhouderij Linne 1924-1953’, Roerstreek 26 (1994), 43-46.
Theuws, Frans, ‘Sint-Odiliënberg: de archeologie van een vroegmiddeleeuws klooster’, De Maasgouw [jrg. 126 | 2007 | 4] 128-140.
Thompson, E.P., The making of the English working class (reprint Penguin Books Harmondsworth 1975).
Trienekens, G., Voedsel en honger in oorlogstijd, 1940-1945 (Utrecht 1985).
Tijms, W., ‘De effractie van Sint Andries te Roermond (1599-1948)’, Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg XXXIV (Maastricht 1989) 112-163.
Ubachs, P.J.H., Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Verloren Hilversum 2000).
Ubachs, P.J.H., Meesters uit Maastricht. Historische schets van de Broeders van Maastricht 1840-2000 (Maastricht 2000).
Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland [Landbouwcommissie bij KB van 18 sept. 1886 no. 28]. Vier delen [Den Haag 1890-1891).
Urlings, Guus, ‘De akkers van de Mortelshof’ (Verhalen uit het Limburgs Landschap | deel 4), De Limburger/ Limburgs Dagblad van 27 okt. 2015.
Valk, Koos de, ‘Voor de schippers liggen de feestdagen van Kerstmis tot Nieuwjaar’, Maas- en Roerbode van 24 december 1964.
Vanmontfort, Bart et al. (eds.), Pots, Farmers and Foragers. Pottery traditions and social interaction in the earliest Neolithic of the lower Rhine area (Archeological Studies Leiden University 20) [Leiden University Press 2010).
Vanneste, A., Kroniek van een dorp in oorlog: Neerpelt 1914-1918. Het dagelijks leven, de spionage en de elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens (Deurne [B], 1998).
Vanneste, A., Het eerste ‘IJzeren Gordijn’. De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog (eigen uitgave z.p., z.j.).
Vasalis, M., Vergezichten en gezichten (Van Oorschot 1954).
Veelen, M.J., ‘De Ursulinen en het onderwijs’, in: P.J.A. Bakkes, H. Kars en G.J. Willems, Dörp aan ’t Vlaot. Postert 850 jaor 1147-1997 (Posterholt 1997), 98-109.
Veelen, M.J., Ontstaan en voortgang ... Tweehonderd jaar parochie Heilige Matthias Posterholt. Facetten van haar geschiedenis 1803-2003 (Posterholt 2004).
Verslag over de uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den Landbouw in Nederland (Den Haag 1890).
Veldink, J.G., W.C.H. Staring 1807-1877. Geoloog en landbouwkundige [diss.] (Wageningen 1970).
Venner, Gerard (red.), Roermond stad met verleden. Negen hoofdstukken over Roermondse geschiedenis (Roermond 1985).
Venner, Jos (red.), Canon van Limburg. Een historisch overzicht (Maastricht 2009).
Verbeet, G.J.B., Limburg op de tweesprong. Welvaart en politiek dilemma 1814-1939 [diss.] (Maastricht 1978).
Verhage, Hans, Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw (Hilversum Verloren 2003).
Verhart, Leo B.M., ‘De archeologie van het Leropper- en Linnerveld. Een pleidooi voor behoud’, De Klepper. Contactorgaan Heemkundevereniging Roerstreek (28e jaargang nr. 4 november 1996) 14-20.
Verhart, Leo, ‘Over een Federmesser-vindplaats bij Linne en de oudste tekening uit Nederland’, Roerstreek 1998 (HVR-Jaarboek 30), 80-92.
Verhart, L.B.M., Times fade away. The neolithization of the southern Netherlands in an anthropological and geographical perspective (Faculty of Archaeology, Leiden 2000).
Verhart, Leo, ‘In memoriam Leo (Lei) Keuren 1930-2016’, De Maasgouw 135, 2016 – 1, 27.
Verhart, Leo, ‘Prins Piet’ in rubriek Omzien van Archeologie Magazine 03 2018 (Virtumedia Zeist) 20-22.
Verhey, W., Het 25-jarig bestaan van de eerste Coöperatieve Boterfabriek te Tungelroy (1917).
Verhoeven, W.B.L. en G.A. v.d. Waal, ‘Bewaarplaatsen voor pootgoed, Landbouwkundig Tijdschrift [39ste jrg. no. 468] sept. 1927, 344-350.
Verhoeven, W.B.L., ‘Moderne pootaardappelbewaarplaatsen’, Landbouwkundig Tijdschrift [40ste jrg. no. 483] nov. 1928, 630-640.
Vliet, K. van, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen 2002). 
Vries, Hille de, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895) [diss. te Wageningen 1971].
Vries, H. de, ‘Overheidszorg voor de kleine boer in Nederland 1880-1940: positieve discriminatie?’, in: H. Diederiks en Chr. Quispel, Onderscheid & minderheid. Sociaal-historische opstellen over discriminatie & vooroordeel (aangeboden aan professor Dik van Arkel bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden (Hilversum 1987) 174-200.
Vries, Joh. de, De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component (Utrecht 1973).
Vromen, meister W.J., Ernst en humor in het Limburgse boerenleven (Corrie Zelen Maasbree 19762). 
Vromen, W.J., 25 Jaar Boerinnenbond in Limburg 1930-1955 (Roermond 1955).
Walraven, J.H.A., ‘Gebruiken vroeger en nu: De Eerste H. Communie’, Roerstreek 15 (1983) 53-75.
Wekker, Tessa de, ‘De puzzel is na vijftig jaar nog niet af. Emeritus hoogleraar archeologie Corrie Bakels een halve eeuw bij de universiteit Leiden’ in: Leidsch Dagblad van wo. 4 juli 2018.
Welten, Joost, Antihelden. Bijzondere levens van gewone mensen uit de tijd van Napoleon (Leuven 2015).
Wennekes, Wim, De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (Amsterdam 2010).
Willems, Leo, Boeren in de Roerstreek. Afkomst en leven van Maria Puts (1873-1952), boerin in Posterholt (Hilversum 2013).
Werkgroep De Groote Oorlog rond de Kluis, 2016 Spionage. Een ongekend WO I-verhaal ...
Westhoff, Marcel, Alex Benno, exponent van de vooroorlogse Nederlandse film’, Historisch Tijdschrift Holland [29ste jrg. Nº 4/5 1997] 274-294.
Willems W.J., Archeologische kroniek van Limburg over 1984, Publications LGOG 121 (1985), [Linne] 153-154.
[Wolters, Giel] ‘Willem Wolters van Overen maandenlang vermist ...’, in: G. Janissen e.a., Sint Odiliënberg in de vuurlinie 1944-1945, 71.
Wolters, Luc, COOP-kracht. Coöperaties in de regio Roermond-Echt in verleden en heden, 1860-2012 (Rabobank Roermond-Echt (2012).
Wolters, Willem, ‘Geschiedenis van het landgoed Overen’, Roerstreek 2012 (HVR-Jaarboek 44), 167-180.
Wong, Frans, Engeltjesmaker. Het leven van een abortuspionier (Amsterdam 1998).
Wijk, I. Van, e.a., ‘Vergeten bandkeramiek.’ Een Odyssee naar de oudste neolithische bewoning in Nederland (Leiden 2014).
Woud, Auke van der, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam 1987).
Wijshoff-Vogelzang, Renske, ‘Het kruis bij de “Mortel(s)hof” in het Linnerveld’, Stichting kruisen en kapellen in Limburg [nr. 49] (december 2010), 7.
Zanden, J.L. van, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 [diss.] (Utrecht 1985).
Zanden, J.L van, ‘Mest en ploeg’, in: Techniek in Nederland. De wording ven een moderne samenleving 1800-1890. Deel 1 Techniek en modernisering. Landbouw en voeding, (Zutphen 1992) 52-69.
Zonneveld, J., ‘Sint Ambrosius’, Roerstreek ’91 (HVR-Jaarboek 23), 52-56.
Zuivel. Geschiedenis en inventarisatie van de zuivelfabrieken in Limburg (WIEL 2012)
Zuidema, W. S., ‘Sickesz, Cornelis Jacob’ (1839-1904) in: NNBW Deel II, 1315-1317.
Zuylen, H.J. van, De gemeente Herten: dorp aan de overgang. Proeve van een sociaal-geografische monografie van een Midden-Limburgse gemeente (Groningen 1940).
Zwier, Gerrit Jan, ‘Het Pieterpad als pelgrimsweg’, NRC Handelsblad van zaterdag 17 febr. 2001.