Terug

Bibliografie Jaak Slangen

(1974-2018)

CV Bibliografie

Ongepubliceerde doctoraal scripties
A. ‘Onderontwikkeling en Griekenland’ (Leiden 1974).
B. ‘Enkele achtergronden en een poging tot plaatsbepaling van het politiserend vor-mingswerk’ (Leiden 1975).
C. ‘Herfsttij van het liberalisme in Leiden. Initiatieven en mislukkingen van de links-liberale vrijzinnigen op het terrein van het welzijnswerk in de jaren negentig van de vorige eeuw (of wat er aan de oprichting van het Leidsche Volkshuis is voorafge-gaan)’ (Leiden 1981).

Ingezonden brieven
 ‘Liberalism and Social Work’, History Workshop nº 8 (autumn 1979), 193-194. 

Boeken
1. Henk Kramers, Jaak Slangen en Marius Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis 1890-1980. Geschiedenis van een stichting sociaal-kultureel werk (Leiden 1982) [waarin opgenomen biografische portretten van de drie stichters en hoogleraren van de Juridische Faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden: H.L. Drucker, H.B. Greven en W. van der Vlugt, alsmede van de eerste directrice, E.C. Knappert.].
2. Dirk Antonie van Eck (1867-1948). De peetvader van de Leidse sociaal-democratie (Rotterdam 1988) [tweede gewijzigde versie: elektronisch bestand op website HVOL].
3. J.A.N. Knuttel Deel I Levensloop. Met een voorwoord van Theun de Vries en een bio-grafisch portret door Jaak Slangen (Wetenschapswinkel Leiden 1989).
4. J.A.N. Knuttel, Verzen aan N. de J. (Ordeman, Rotterdam 1991).
5. Zuinigheid met vlijt ... Woningstichting ‘Gemeentebelang’ (1917-1992) en geschiede-nis van Krimpen aan den IJssel (Alphen aan den Rijn 1992).
6. Van Koningsplein naar Lazarusklap. Fragmenten uit de geschiedenis van Psychia-trisch Centrum Joris te Delft (± 1394-1994) (Delft 1994).
7. ‘We moesten het zelf doen!’ Van eerste pension voor buitenkerkelijke bejaarden tot woon- en zorgcentrum voor ouderen in Amsterdam: het A.H. Gerhardhuis 1959-1999 (Amsterdam 1999).
8. Graeterhof. Van pachthoeve tot villa blanca (1463-2003) (Swalmen 2004).
9. Dao is nooit euver gekald gewaore! De familie Peters honderd jaar op de eeuwen-oude Munnichshof (Zetten 2011).
10. Van Koningsplein naar Lazarusklap. Fragmenten uit de geschiedenis van Psychia-trisch Centrum Joris te Delft (± 1394-1994) [tweede, gewijzigde druk] (Delft 2011).
11. Diesse heylighe berch inde schoen kerkcke. Een geschiedenis van de basiliek van Sint-Odiliënberg (Sint-Odiliënberg 2016).
12. Tussen gemeynte en landschapspark. Zes generaties boeren op Mortelshof (1829-2005) [Leiden 2018].

Artikelen
Leids
1. ‘Een mislukte doorbraak - Corpsstudenten en hun houding tegenover de Leidse arbeiders rond de eeuwwisseling’, in A.H. den Boef e.a., Nog meer snikken en grim-lachjes ... over << De Leidsche Student >> (Leiden 1980) 12-18.
2. ‘De eerste viering van den Meidag’, De Stadskrant Leiden (no. 3) (bijlage), 1 mei 1981.
3. ‘Een gebouw voor den werkmansstand’, in: Een nieuw Volkshuis (extra uitgave van) De Marepost nov. 1985.
4. ‘Van revolutie tot coalitie’, in: Kees Plug en Jan Marinus Wiersma, Doorbraak en traditie. Veertig jaar PvdA - Leiden (Leiden 1986) 52-56.
5. ‘Communisten in Leiden aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog: de Sociaal-Democratische Partij (SDP), afdeling Leiden van 1909 tot 1914’, Leids Jaarboekje 1986, 134-164.
6. ‘November 1918 in Leiden: revolutie of contrarevolutie?’, Leids Jaarboekje 1988, 105-146.
7. ‘“Ouwe lullen motten weg!” Studentenprotest, acties en het alternatieve circuit in Leiden in de late jaren zestig. Een beeldverhaal’, in: Doris Wintgens Hötte (red.), De jaren zestig. Actie, kunst en cultuur in Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal 1989), 29-52.
8. ‘Twee opzienbarende vondsten’, Tweede Jaarboek der sociale en economische ge-schiedenis van Leiden en omstreken 1990 113-117.
9. ‘Sociale vernieuwing anno 1890: Arnold Kerdijk en Hélène Mercier en de Leidse Ar-beidsenquête’, Tweede Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1990 49-102.
10. ‘Local government and voluntary organizations in a period of crisis: Leiden during the First World War’, J. Katus and J. Tóth (Eds.) On Voluntary Organizations in Hun-gary and The Netherlands (Budapest 1990) 205-222.
11. ‘Een hete zomer in Boskoop: een traumatische vergissing van Dirk van Eck in 1901’, Derde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1991 85-98.
12. ‘Vooruit in plaats van achteruit. De Leidse coöperatie ‘Vooruit’ sinds 1901’, Vierde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1992 106-113.
13. ‘Een ongekend vertoon van solidariteit: De Februaristaking van 1941. Herdenking in het A.H. Gerhardhuis op 25 februari 1993’, in A.H. Gerhardhuis Koerier van maart 1993.
14. ‘Enkele aspecten van de strijd om de verzuiling van de arbeidersklasse in Leiden (1890 - 1919)’, Vijfde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1993 47-79.
15. ‘Arbeiders in beweging’, derde afl. in 18-delige serie Leiden Zoals Het Was (uitge-verij Waanders Zwolle) (dec. 1993).
16. [met Ed van der Vlist], ‘“De eerste tik op mijn neus.” Jeugdherinneringen van Isaac Baart’, Zesde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en om-streken 1994, 146-167.
17. [met Ingrid Ardonne] ‘“Ssst .. Homoseksueel!” in de roerige jaren zestig. De Leidse Studenten Werkgroep als kwartiermaker voor het Leidse COC’, Negende Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1997, 134-164.
18. ‘Van strenge sociaal-democraat tot scheurmaker. J.A.N. Knuttels aandeel in het schis-ma van Deventer (1909)’, Twaalfde Jaarboek der sociale en economische geschiede-nis van Leiden en omstreken 2000, 95-150.
19. ‘Communistisch verzet in en om Leiden. Enkele impressies en kanttekeningen bij de activiteiten van de gebroeders Olivier (1933-1945),’ Vijftiende Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2003, 91-105.
20. ‘Strijdbaar tot de bevrijding. Enkele herinneringen aan het verzetsverleden van Nico Olivier door zijn broer Jan Olivier (bewerkt en geannoteerd door …), Vijftiende Jaar-boek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2003, 107-134.  

Biografische artikelen
1. ‘Van der Lubbe’, De Stadskrant Leiden (3e jrg. no.15) (bijlage) februari-maart 1984.
2. ‘Eck, Dirk Antonie van’, Biografisch Woordenboek Socialisme en Arbeidersbewe-ging III (Amsterdam 1988) 46-48.
3. ‘In Memoriam Hubert Johannes van Eck (1905-1991)’, Derde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1991 20-23.
4. ‘Knuttel, Joannis Adrianus Nelinus’, Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (’s Gravenhage 1994), 256-258.
5. ‘Knappert, Emilie Charlotte’, Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (’s Gravenhage 1994), 253-255.
6. ‘Mercier, Helena’, Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (’s Gravenhage 1994) 330-333.
7. ‘Polak Kerdijk, Arnoldus’, Biografisch Woordenboek van Nederland 5 (’s Graven-hage 2001), 397-399.
8.  ‘Gerhard, Adrien, Henri’, Biografisch Woordenboek van Nederland 6 (’s Gravenhage 2008), 152-155.
9.  ‘Nicolas, Josephus Antonius Hubertus Franciscus’, Biografisch Woordenboek van Nederland 6 (’s Gravenhage 2008), 337-340.
10.  ‘In memoriam mr. C.J.D. Waal’, Vijfentwintigste Jaarboek der sociale en economi-sche geschiedenis van Leiden en omstreken 2013, 15-17.
11. ‘De Dirk van Eck-Stichting (1987-2012) Een kwart eeuw geschiedenis in beeld’, Vijf-entwintigste Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en om-streken 2013, 19-25, 59-66, 89-91, 131-134, 185-194.  

Boekbesprekingen
1. C.H.D.J. van Heck en P.J.M. de Baar, Honderd jaar sociale woningbouw in Leiden: van Werkmanswoningen Eensgezindheid en Leidse Woning Stichting tot Woning-bouwvereniging Leiden. (WBL Leiden 1991), in Vierde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1992 172-176.
2. Bink, Corrie e.a. (red.), ‘Ik zou nooit ergens anders willen wonen.' Vrouwen vertellen over de geschiedenis van de buurten Maredorp en de Camp tussen de vijftiger en negentiger jaren (Leiden 1992), in Vijfde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1993 190.
3. Weterings, E.J. (ed.), De kunst van het bewaren. Industrieel erfgoed in Leiden STIEL (Leiden 1992), in Vijfde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1993 188-190.
4. Goudriaan, Buck, Leiden in WO II. Van dag tot dag. Een kroniek van 10 mei 1940 tot 15 augustus 1945 (Leiden 1995), in Zevende Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1995 192-193.
5. Otterspeer, Willem, Bolland. Een biografie (Amsterdam 1995), in Achtste Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1996, 171-173.
6. Blok, Gemma en Joost Vijselaar, Terug naar Endegeest. Patiënten en hun behan-deling in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest 1897-1997 (SUN, Nijmegen 1998), Tiende Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1998, 213-216.
7. Moerman, Ingrid, W.L., Leiden en omgeving in foto 1890-1940 (Stedelijk Museum De Lakenhal en Gemeentearchief Leiden, Leiden 1999), Elfde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1999, 192-193.
8. Meijer, Mia (red.), Vrouwen kijken terug. Opgedragen aan dochters (Borena, Haarlem 1999), Elfde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1999, 2011-202.
9. De Bruin, André en Cok de Bruin, Zoekend naar zekerheid in het Groene Hart. Zorg-verzekeraar Zorg en Zekerheid 1825-2000 (Verloren, Hilversum 2000), Twaalfde Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2000, 181-184.
10. Metselaar, J.W.E., Woningbouwvereniging Buitenlust 1925-2000. Sociaal en onder-nemend (Oegstgeest 2000), Dertiende Jaarboek der sociale en economische geschie-denis van Leiden en omstreken 2002, ...-.....
 
Antilliana
1. ‘Bibliografische verkenning Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba’ [met een thematische en alfabetische ingang] (Leiden, augustus 1994).
2. ‘“Van koloniën tot gemenebestlanden?” Een onderzoeksopzet naar de geschiedenis van het overheidsbeleid t.a.v. de Nederlandse Antillen, Aruba (en Suriname) tussen 1816 en 1996’ (Leiden, augustus 1994).

Limburgensia 
1. ‘Miltvuurepidemie op Jongenhof in Lerop (1825-1830)?’, De Klepper. Kwartaalblad Heemkundevereniging Roerstreek (november 1996) [28 jrg. nr. 4], 12-13.
2. ‘Onenigheid binnen het gemeentebestuur van Linne (1839-1849), De Klepper. Kwar-taalblad Heemkundevereniging Roerstreek (november 1996) [29 jrg. nr. 1], 18-19.
3. ‘Klacht over het dágere in de herfst van 1822’, De Klepper. Kwartaalblad Heemkundevereniging Roerstreek (april 1997) [29 jrg. nr. 2], 16-17.
4. ‘Burentwisten tussen Linne en Sint Odiliënberg over de Linnerheide (1802-1846)’, Roerstreek ’97. Jaarboek 29 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 14-35.
5. ‘Manslag met tuyerstok en mestriek op Mortelshof d.d. 9 april 1878’, Roerstreek ’98. Jaarboek 30 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 130-140.
6. ‘Chronologie van de conflicten tussen Berg en Linne over hun gemeynte op de Linnerheide (1802-1847)’, Roerstreek ’98. Jaarboek 30 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 141-145.
7. ‘Posberg: pachthoeve van generaal Van den Broeck en de familie Geradts’, Roerstreek ’99. Jaarboek 31 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 51-63.
8. ‘Entrepreneure im Zeitalter des “Handelskapitalismus”: Heinrich Spielmans und seine Söhne in Breyell und Roermond I’, Heimatbuch des Kreises Viersen 1999 [50, Aus-gabe] (december 1998), 109-117.
9. ‘Van entrepreneurs tot renteniers: de Roermondse tak van het geslacht Spielmans uit Breyell (1816-1922), Spiegel van Roermond 2000 (december 1999), 94-120.
10. ‘Entrepreneure im Zeitalter des “Handelskapitalismus”: Heinrich Spielmans und seine Söhne in Breyell und Roermond II’, Heimatbuch des Kreises Viersen 2000 [51, Ausgabe] (december 1999), 170-178.
11. ‘Bij het verscheiden van een vooraanstaand magistraat: mr. Henri H.H. Geradts (1798-1886), Roerstreek 2000. Jaarboek 33 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 191-204.
12. ‘De geschiedenis van Mortelshof (1829) in een notendop’, Oogstfeest Leerop 2000 [september 2000].
13. ‘Mortelshof (1829)’ en ‘Het bakhoes van Mortelshof (1829)’, De Week van het platteland (van 16 tot 23 september 2000).
14. ‘Barre maanden in Maasbracht en Linne: het verhaal van een evacuatie door Fien Lutke Schipholt (november 1944 tot maart 1945), Roerstreek 2001. Jaarboek 33 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 59-93.
15.  ‘Posberg revisited’, Roerstreek 2002. Jaarboek 34 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 37-55.
16. ‘In de knop gebroken: het kortstondige burgemeesterschap van A.H. Schmitz in Sint Odiliënberg (1917-1918)’, Roerstreek 2004. Jaarboek 36 van de Heemkunde Vereni-ging Roerstreek, 4-20.
17. [Marlou Roeleveld en …] ‘(Re-)inventing traditions. De familie De Zantis de Frymer-son en haar grafkelder in Sint-Odiliënberg’, Roerstreek 2005. Jaarboek 37 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 197-225.
18. ‘Eerbetoon aan generaal J. van den Broeck bij de eerste steenlegging van de tweede brug over de Roer (1855)’, Roerstreek 2008. Jaarboek 40 van de Heemkunde Vereni-ging Roerstreek, 139-141.
19. Jaak Slangen, ‘Memorie der gestorvene ende andere gedenckweerdige gevallen &  deeser stad Ruremonde & a. Een Roermondse kroniek (1740-1818) van Peter Geradts  en diens zoon Jacob’in: Spiegel van Roermond 2010, 116-177.
20.  ‘Minus uit Munniksbosch had het hem geflikt’, De Klepper. Kwartaalblad Heemkun-devereniging Roerstreek (okt. 2011) [43ste jrg. nr. 3], 25-30.
 [Chris Roemen en Dilia Moors-Roemen, ‘Slechter Drikus en Berg rond 1900’ De Klepper. Kwartaalblad Heemkundevereniging Roerstreek (april 2012) [44 ste jrg. nr. 1] 27-32.
21.  ‘De primeur van een stoom- (1861) en een dorsmachine (1871) op Mortelshof’, Roer-streek 2015. Jaarboek 47 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 209-221.
22. ‘Leerzame rolprenten in natuurlijke kleuren. Mortelshof in landbouwvoorlichtings-films rond 1940’ De Maasgouw, jrg. 135 | 2016 | 1| 18-26.
23. ‘De passeur Jaak Tasset voor een Duits vuurpeloton in Hasselt (1916) en ‘t kruutz bij Mortelshof als lieu de mémoire (1918)’, Roerstreek 2016. Jaarboek 48 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 153-162.
24. ‘Enkele misvattingen en wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de basiliek van Sint-Odiliënberg’ in: Roerstreek 2017. Jaarboek 49 van de Heemkunde Vereniging Roerstreek, 52-66.

     Tentoonstellingen
a.  ‘En de draak werd bestreden...’ Een greep uit het verleden van het Sint Joris Gasthuis te Delft (+- 1394-1994) Tentoonstelling in het Joris Museum van 15 augustus tot 18 november 1994.
b.  ‘We moesten het zelf doen!’ Veertig jaren A.H. Gerhardhuis (1959-1999) [april 1999].
c.  Honderd jaar vakbeweging: Van Leidsche Bestuurdersbond tot Bondgenoten afdeling Leiden (mei 2000).
d.  Mit de pungel nae de koel. Mijnwerkers uit de Roerstreek. HVR-Museum te Sint- Odiliënberg 19 augustus 2002.
e.  Van Frankisch klooster tot basiliek. Een cultuurhistorische verkenning van de kerk van Sint-Odiliënberg (1 sept. t/m 28 okt. 2007).  


Recensies van publicaties van Jaak Slangen

Boeken
1. R. v.d. Velden, ‘Boek schetst negentigjarige geschiedenis. Onder Emilie Knappert zou Volkshuis niet verhuizen’, Leidsch Dagblad van 22 mei 1982; ‘Tussen schuldbesef en volksverheffing’, De Stadskrant Leiden [2e jrg. no. 3] 30 april 1982, 5-6; H. Nijenhuis, in Tijdschrift voor Agologie 1983/5 (sept./okt. 1983); D. van Lente, in Tijdschrift voor sociale Geschiedenis no. 34 (10e jrg. mei 1984); P. Idenburg, bij de herdenking van honderd jaar Toynbee-werk in de Pieterskerk in Buut 1984; W. Otterspeer, ‘Drucker, de weldoener’, Leids Universitair Weekblad Mare van 18 febr. 1988.

2. N.a.v. lezing over Dirk van Eck: S. van Driel, ‘Postuum eerbetoon aan socialist Van Eck’, Leidsch Dagblad, 2 mei 1987; ‘Boekwerkje over leven Dirk van Eck’, Leidsch Dagblad van 20 sept. 1988; Harrie Westerik, ‘Lezing over peetvader Leidse sociaal-democratie’, Lokaal Kabaal. Het andere Leidse nieuws, 5 april 1996; Gerard J. Telkamp, ‘Lichtbeelden en lichtend voorbeeld’ Humanistische Stemmen (uitgave Humanistisch Verbond Leiden) [47e jrg. nr. 3, 1996], 10-11; Jan de Roos, ‘Dirk van Eck, de eerste rode burgemeester’, Lokaal bestuur [jrg. 23, nr. 4 / april 1999], 12-17; Jan de Roos, Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur: ‘De Sociaal. Dirk van Eck de eerste rode burgemeester (Amsterdam 2000), 30-40. 

3. Erik Huisman, ‘Joannes Knuttel: zwart schaap van de familie’, Leidse Courant van 26 aug. 1989; Cees van Hoore, ‘Een communist met een buitenhuis’, Leidsch Dagblad van 25 nov. 1989; Erik Huisman, ‘Knuttelboek leest als een roman’, Leidse Courant van 29 nov. 1989; Ivon Deden, ‘Historicus schrijft portret van Leids communist en letterkundige Knuttel’, Leids Universitair Weekblad Mare van 30 nov. 1989; ‘“Leiden” presenteert boek over communist en letterkundige Knuttel’, De Waarheid van 30 nov. 1989; ‘Over het leven en betekenis van communist en letterkundige J.A.N. Knuttel’, De Leidenaar van 5 dec. 1989; ‘‘Knuttelboek’ gepresenteerd’, De Leidse Post van 6 dec. 1989; Igor Cornelissen, ‘Levensloop. Ik heb tamelijk veel onder-vonden, maar zeer weinig strijd gekend. Mijn weg was altijd duidelijk’, Vrij Nederland 16 dec. 1989; Joop Morriën, ‘Johan Knuttel, een strijdbaar leven in de communistische partij’ De Waarheid van 23 dec. 1989; ‘Johan Knuttel, man die geloofde in de hoogste liefde’, Leidse Post van 27 dec. 1989; Huub Wijfjes, ‘Onalledaagse combinatie van marxisme en liefde voor de Nederlandse letteren’, De Volkskrant van 29 januari 1990; A.A. de Jonge, in Tijdschrift voor geschiedenis, ... 1992; Ad Knotter, in Tijdschrift voor sociale geschiedenis (18e jrg. no.1), febr. 1992, 117-118; en Igor Cornelissen, Neerlandicus, nudist en communist Dr. J.A.N. Knuttel (1878-1965) (Leiden Antiquariaat Klikspaan 2015).

4. C. van Hoore, ‘Erotisch werk Leidse literator J. Knuttel ontsloten’, Leidsch Dagblad van 28 maart 1991; Igor Cornelissen, ‘De Verzen aan Nyza’, Het Parool van 6 april 1991; Rotterdams Dagblad van ?; Tubantia van ?

5. Mathijs Bogaards, ‘Zuinigheid met vlijt.... Krimpense historie te boek gesteld’, IJssel- en Lekstreek van 1 mei 1992; J.R., ‘Zuinigheid met vlijt ...’, Bijdragen en Mededelingen van de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 109 (1994), 369 en P. van den Eeckhout, ‘Zuinigheid met vlijt ...’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis [22e jrg., nr. 1] 1996, 106.
6. Th. Jak, ‘Van Koningsplein naar Lazarusklap’, Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGV) nr. 2, 95; B.C. Meijerman in Historisch Tijdschrift Holland [27e jrg, no. 1], februari 1995, 59-60; R. van Deth, in Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995), 75; Bert Smit in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis [21e jrg., nr. 1], febr. 1995, 119
7. Hans van Deukeren, ‘40 jaar A.H. Gerhardhuis beschreven’, Nieuwsbrief het Huma-nistisch Archief (4e jrg, nr.2, november 1999), 3.
8.  [Graeterhof] G. v.d. Garde, in: Ruimte [jrg. 10; no.1; maart 2005], 4-5. Kees-Jan Dijkstra, ‘Wilhelmus Lindanus bisschop in oorlogstijd,’ De Limburger van za. 23 april 2005.
9.  M.J. Veelen, ‘De familie Peters honderd jaar op d eeuwenoude Munnichshof. “Dao is nooit euver gekald gewaore!”, De Klepper [nr. 2, 2011], 9 –10.
11.   [‘De basiliek van Sint-Odiliënberg’, aankondiging van dit boek in: De Maasgouw jrg. 136-2017-1 | 43-44; dr. G.H.A. Venner, ‘J. Slangen, Diesse heylighe berch inde schoen kerkcke. Een geschiedenis van van de basiliek van Sint-Odiliënberg’ (Sint-Odiliënberg 2016) in: De Maasgouw [jrg. 136 2017-2| 2, pag.75-76.
12.  Paul Bots, ‘Moderniteit en Moord op Mortelshof’, De Limburger van 23 okt. 2018; Aart van Cooten, ‘Trots op mijn voorouders’, Weekblad Boerderij vandaag van 18 nov. 2018; ...

Artikelen

Leids
1. H.M. van der Brink in Leids Universitair Weekblad Mare febr. 1980.
5. ‘Jelui hebt geen bliksem uitgevoerd’, in Leidsch Dagblad van 11 sept. 1986.
6. ‘Er was een tijd dat politici nog op de vuist gingen’, Leidsch Dagblad van 13 sept. 1988.

Antilliana
 Stukje in de Amigoe en interview op de radio van Curaçao.

Limburgensia
 Stukje in De Limburger over de familiereünie van de familie Slangen in Venray op 2 mei 1999.
 Interview met Frank Ruber in de historische rubriek Stamboom van Omroep Limburg op 29 april 1999.
 ‘Een modelboerderij uit het nabije verleden’, in Stal en Akker van 23 december 2000.
 ‘J. Slangen, ‘Entrepeneure im Zeitalter des Handelskapitalismus’. Heinrich Spiel-mans und seine Söhne in Breyell und Roermond. Teil I und II Viersen, 1999/2999. 2 dln. (G/-/port/1081) in Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Ge-nealogie [jrg. 7, nr. 1] voorjaar 2001, p. 21.
 M. van Hoef (eindred.), Spiegel van Roermond 2000 Jaarboek voor Roermond 2000 in rubriek ‘regionale en lokale geschiedenis’ van Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie [jaargang7, nummer 1] voorjaar 2001, p. 27 met daarin vermelding ‘een verhalende geschiedenis van de Roermondse tak van het brouwersgeslacht Spielmans uit Breyell (D.) vanaf 1816 tot 1922’.
 ‘Een uitzonderlijk boek. De Roermondse kroniek van Peter Geradts en diens zoon  Jacob Geradts (1740-1812)’ in: Nieuwsbrief Historisch Platform Roermond (jrg. 5, nr.  1 – mei 2009).
 Aankondiging: Dao is nooit euver gekald gewaore in: De Maasgouw [jrg. 130 2013| 3, pag. 117. recensie door Jeu Veelen in: De Klepper [nr. 2- 2011], 9-10.
 Aankondiging: ‘De basiliek van Sint-Odiliënberg’ in: De Maasgouw [jrg. 136 2017| 1, pag. 43-44.

Biografische artikelen
 Joh. S. Wijne, ‘Vier delen 'Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbei-dersbeweging in Nederland’: enige kanttekeningen', Bulletin Nederlandse Arbeiders-beweging (no. 22) nov 1990, 45-48].