Terug CV
CV Bibliografie

CV

Personalia
Naam: Jacobus, Josephus, Maria, Petrus Slangen
Adres: Rapenburg 106C
Woonplaats: LEIDEN
Postcode: 2311 GB
Geboortedatum: 20 juni 1949
Geboorteplaats: Heerlen
Burgerlijke staat: ongehuwd

Opleidingen
Getuigschrift Gymnasium α op 22 juni 1968 aan het Bisschoppelijk College te Weert.
Doctoraal examen sociaaleconomische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden op 16 februari 1982 met als bijvakken: andragologie en polemologie, en met de vakdidactische aantekening van eerstegraads leraar.

Werkervaring
Was voor de afronding van zijn doctoraalstudie verscheidene jaren werkzaam als leraar geschiedenis en staatsinrichting in het middelbaar onderwijs en daarnaast actief in het vormingswerk met jongvolwassenen. Werd tijdens zijn tewerkstelling als erkend gewetensbezwaarde militaire dienst bij de Stichting Welzijn Leiden eind 1980 arbeidsongeschikt verklaard wegens chronische rugklachten. Is zich na een operatie in 1982 en een langdurige revalidatie geleidelijk aan gaan toeleggen op historisch onderzoek aanvankelijk naar thema’s uit de Leidse geschiedenis, later ook andere onderwerpen elders. Een en ander resulteerde in een serie artikelen en enkele (gedenk-) boeken (zie ingesloten bibliografie) op basis van uiteenlopend archiefonderzoek en oral history (interviews). Heeft op 1 mei 2001 Leiden verlaten om zich te vestigen op de ouderlijke boerderij Mortelshof in Midden-Limburg die hij op 1 september 2006 weer noodgedwongen heeft moeten verlaten. Vanaf 1 september 2006 tot 1 oktober 2008 woonde hij in Roermond. Is na deze mislukte repatriëring weer teruggekeerd naar Leiden. Heeft in zijn Limburgse periode gepubliceerd over regionale, historische onderwerpen, o.a. in Roerstreek (het jaarboek van de Heemkunde Vereniging Roerstreek) en in Spiegel van Roermond (jaarboek voor Roermond, een uitgave van de stichting Rura). Voorts was hij lid van de Basiliekwacht in Sint-Odiliënberg en lid van de werkgroep tot het behoud van het kerkelijk patrimonium. Zijn verblijf in Midden-Limburg heeft hem in Leiden aangezet tot het schrijven van enkele boeken, waaronder ook Diesse heylighe berch inde schoen kercke. Een geschiedenis van de basiliek van Sint-Odiliënberg (2016) en zijn magnum opus: Tussen gemeynte en landschapspark. Zes generaties boeren op Mortelshof (1829-2005) [2018].

Bestuurlijke en redactionele ervaring
Vanaf de oprichting, bestuurslid, c.q. voorzitter (later lid van het AB) van de (Leidse) Dirk van Eck-Stichting en sinds zijn terugkeer naar Leiden opnieuw redactielid van het door deze stichting uitgegeven Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken. Na opheffing van deze stichting en verschijnen van het 25-ste Jaarboek in juni 2013 is hij toegetreden tot de redactie van het Leids Jaarboekje van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Daarnaast verzorgt hij historische stadswandelingen door Leiden.